دانلود فایل


تحقیق جامع و اصولی در مورد منطق فازی - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق جامع و اصولی در مورد منطق فازی

دانلود فایل تحقیق جامع و اصولی در مورد منطق فازی فرمت فایل: ورد word
تعداد صفحات: 109
توضیحات:
قوانين منطق ارسطويي به قدرت طبيعي بنظر مي آيد كه انسان از كاربرد اين منطق به شكل جبربول در مدار هاي منطقي كامپيوترها هيچ تعجبي ندارد به خود راه ندارد. منطق دو ارزشي (يادو تايي) ارسطويي به حاكميت خود بر ذهن انسانها ادامه مي دهد. بر اساس اين منطق راه سومي وجود ندارد : گزاره هاي غلت (با ارزش بولي معادل صفر ) هيچگاه نمي تواند درست ( با ارزش بولي معادل يك ) باشند وبلعكس وعلاوه بر آن يك گزاره نمي تواند قسمتي غلط -قسمتي درست باشد. متاسفانه تاريخ بشر پر از شوخي هاي در آوردي است كه نسلها شاهد آن هستند، به آن مي نگرد اما هيچ نمي بينيم ودليل اين ادعا جمله معروف ((تاريخ تكرار مي شود)) در همين قرن بيستم درست در زماني كه نظريه ((عدم قطعيت)) ((هايزنبرگ)) آلماني در فيزيك ،دوران طلايي خود را طي مي كرد و((كورت گودل)) رياضي دان بزرگ آلماني با ابداع ننظريه متاماتماتيك به جهانيان اعلام مي كرد كه حتي رياضيات نيز علم كاملي نيست واصولاً غير ممكن است با تعداد محدودي ا اصول وآكسيوم ها بتوان دستگاه نظري كاملي بنا كرد ، يك آلماني ديگر ((آدولف هيتلر )) با قطعيت تمام به معروف نژاد برتر مي پرداخت وميايونها انسان بيگناه را به كام مرگ مي فرستاد و چند سالي بعد از او ودر همان دوران كسي ديگر ،((استالين))،با تاييد گزاره هاي شبه علمي ((ليسنكو))- گياه شناس روس- در مورد عدم انطباق اصول تئوري ژنتيكي ((مندل)) با اصول ماركسيسم ، باعث شد تا بسياري از دانشمندان به تبعيد يا به كام مرگ فرستاده شوند . منطق ((درست يا نا درست )) ارسطويي در دنيا روابط اجتماعي وانساني خود را به گونه ديگري نشان مي دهد. يا طرف داران ((گات)) هستي يا نيستي ،يا عضو ((گروه هفت)) هستي يا نيستي ،يا ضريب كارآيي اين ماهت بالا است يا نيست ،يا... يا... يا. در اين برهوت صفر ويك ، حدود سي سال پيش دانشمندي ايراني كه هنوز نيز در قيد حيات است واستاد بازنشسته دانشگاه بر كلي مي باشد يعني استاد (( لطفي عسكر زاده )) مبدع نوعي منطق جديد شد كه به اصرار خودش آن را منطق فازي (FUZZY) ناميدند به معناي درهم وبرهم، متشتت،گيج... .اما اين روش منطقي نوين اساس بسياري از نظريه هاي انقلابي در رشته هاي گوناگون علوم ومعارف بشري شد : از جرم شناسي و وروانشناسي گرفته تا متالورژيو و زلزله شناسي و هوش مصنوعي و عكاسي . البته بحث در مورد جنبه هاي مختلف منطق استدلالي فازي خود موضوع بحث صد ها جلد كتاب استولي به مناسبت بحث ، اندكي درباره آن توضيح خواهم داد : اسد لالات فازي را مي توان بصورت اسد لالات تقريبي تعريف كرد يعني اسدلالات كه نه صد در صد دقيق هستند نه صد درصد غير دقيق . بسياري از اصتلاحات روز مره در حيطه استدلالي منطق فازي مي گنجد مثل جوان ، مهربان ، خوشحال ، گرم، با هوش وغيره (علامت-نشاندهنده آنستكه از اصتلاحات گفتاري وروزمره به سمت برسي هاي رياضي - منطقي در يك مجموعه دفازي خاص - مثلاً مجموعه صفات انساني- حركت كرده ايم ).


منطق فازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی ریسک های ایمنی بر اساس منطق فازی در پروژه های ساخت مترو ...

ارزیابی ریسک های ایمنی بر اساس منطق فازی در پروژه های ساخت مترو. ... بر همین اساس
باید به این مهم توجه داشت که انجام محاسبات ارزیابی ریسک باید منطبق بر اصولی
باشد که بتواند این عدم قطعیت را پوشش دهد. ... روش بررسی: در این مقاله ابتدا
شناسایی خطرات شغلی موجود در ساخت پروژه های مترو انجام ... نظر شما در مورد قالب جدید
چیست؟

Evaluation and site selection of urban physical ... - SID.ir

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزي. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻖ دودوﺋﻲ و اﻧﺪازه ﻓﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻧﺪازه .... ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮي؛ وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔ. ﺎن. (. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ... ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد
ﻻﻳﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ .... ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ. اﺻﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﻣﻜﺎن.

شناسی حوزه فازی آوری توده متون جامع مورد نیاز برای تولید هستان ...

فازی. پا. به. عرصه. ظهور. نهادند . هستان. شناسی. های. فازی. از. منطق. فازی. برای.
بازنمایی. دانش. مبهم ... ک روش کاربردی برای جمع آوری توده متون جامع مورد نیاز برای
تولید هستان شناسی حوزه. فازی. 32. اطالعات، ... یک متد اصولی برای بازیابی روابط
تلویحی بین. اشیائی است که .... شناسی فازی در حوزه تحقیقات علمی از دو هستان.
شناسی. فا.

از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮد : -2 ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻧﻮع - مجله محاسبات نرم

ﺪآﯾ. ،. ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ،. اﺑﺘﺪا ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ. ي. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ي. ﻓﺎزي ﻧﻮع. -2. در ﻣﺪ. ت ﺑﯿﺴﺖ. و.
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ... ﻣـﺮور. ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻧﻮع. -2. و. ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪي و ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد. زﻣﯿﻨﻪ.
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ. ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻧﻮع ...... ﻣﺮوري ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ اﯾﺪه ..... اﺻﻮﻟﯽ ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻧﺸـﺪه. اﺳﺖ. ﺑﻪ
.

رواداری در نظریه ی ST - منطق‌پژوهی

در تحقیق حاضر پاره ای از نقدها نسبت به اصل ادعای منطق فازی در قرآن با توجه به
شواهد ... با بعضی اصولی که رفتار سمانتیکی کلمات را توضیح می‌دهند و شهودهای ما در
مورد ... نهایتاً بیان میکنیم که نمیشود تعریفی جامع برای امری که واحد شخصی
ذومراتب ...

پرتال جامع علوم انسانی - جستاری در مبانی معرفتی منطق فازی

چکیده: منطق فازی را اولین بار در سال 1965، پروفسور لطفی زاده در مقاله ای با عنوان ...
پس از موفقیت های چشمگیر در عرصه تولیدات صنعتی، مورد توجه قرار گرفت. ... آنان
این تفکر را بر اصولی بنا می کنند که نگاه معرفت شناسانه آن را برنمی تابد.

مقاله کاربرد منطق فازی Fuzzy ، GIS و داده های سنجش ازدور درمکان یابی ...

کاهش موادزائد به هرروشی ازمنشا بازیافت و تبدیل مواد زاید روشهایی هستند که بطور
گسترده ای درمدیریت موادزاید مورد استفاده قرارمیگیرند موادزائدجامد جزجدایی...

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf - ترجمه فا

فهرست مقالات انگلیسی ترجمه شده رایگان رشته های مدیریت حسابداری اقتصاد برق
پزشکی ... مغایرت بین اخلاق و کسب و کار در داروخانه جامعه: در مورد مشاوره بیمار چه می
دانید؟ ..... غیر خطی برای حذف نویز نمک و فلفل با استفاده از رویکرد مبتنی بر منطق
فازی ... الگوریتم جست و جوی اول عمق و هدفمند برای تست سیستمی و اصولی برنامه های
...

Evaluation and site selection of urban physical ... - SID.ir

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزي. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻖ دودوﺋﻲ و اﻧﺪازه ﻓﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻧﺪازه .... ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮي؛ وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔ. ﺎن. (. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ... ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد
ﻻﻳﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ .... ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ. اﺻﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﻣﻜﺎن.

ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و ...

به منظور مکان‌یابی مناسب مراکز آموزشی در این پژوهش از رویکرد FMCDM _ GIS
استفاده ... بدون شک تأمین رفاه و آسایش شهروندان از طریق برنامه‌ریزی های اصولی، از
مهم‌ترین ... نوین از قبیل منطق فازی در تلفیق با GIS کم‌تر مورد توجه قرار گرفته
است. ... جامعه آماری در این مطالعه مدارس راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز(تعداد 59 مدرسه)
می‌باشد.

رویکرد فازی در نظام شریعت - فقه و حقوق اسلامی

این مقاله کوششی است در تبیین نظام ارزشی پیوسته و فازی، تا فرایند استنباط ...
در بیان برخی از تفاوت‌های عمدة منطق فازی با منطق کلاسیک می‌توان به موارد زیر اشاره
کرد: ..... یا به جهت تغییر ایجاد شده در نظریات و مبانی اصولی، فقهی، رجالی، حدیثی و
… ... و یا در مورد شطرنج که قبلاً در عرف جامعة ایران به عنوان ابزار و آلات قمار به کار ...

اصل مقاله

پژوهش های فقهی ... و در نگرش دو ارزشی ارسطویی مورد غفلت واقع شده بودند، شک و
تردید به این. تفکر را ... برخی تفاوت های عمده منطق فازی با منطق کلاسیک عبارتند
از: .... داده و با بیان احکام جامع و فراگیر خود، وظایف و تکالیف مسلمین را در شرایط و
.... پیدا کردن به دلیلی دیگر یا به جهت تغییر ایجاد شده در نظریات و مبانی اصولی،
فقهی،.

پیاده سازی مدل آمایشی کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و ...

30 ژانويه 2012 ... ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮودﺷﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ... ﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ. -. ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ...

کاربرد منطق فازی در مکان‌گزینی بهینه استقرار روستاها و تحلیل ...

کاربرد. منطق. فاز. ی. در. مکان. گزی. ین. یبه. نه. ی. استقرار. روستاها ... 13. مقدمه. بشر
در روند .... مورد مطالعه. روش تحقیق. در این پژوهش. ابتدا پارامترهای. تأثیر. گذار در
ارزیابی و مکان. یابی. بهینه. ی ..... ریزی صحیح و اصولی به استقرا. ر. جمعیت در ...
مطالعه موردی سکونتگاه. های روستایی ارتفاعات کپه داغ. -. هزار مسجد . نشریه. ی. علمی.

منطق فازی - آی هوش

27 سپتامبر 2013 ... ریاضیات, منطق, منطق فازی. ... که در بازه های درجه حرارات مشخص مورد نیاز برای کنترل
مناسب ترمزها , تعریف میشود.نگاشتهای هر تابع برای هر درجه ...

ﻓﺎزي ﻫﺎي روش ﺗﺮﻛﻴﺐ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﺎزي اﻧﺒﻮه ﻫﺎي ﭘﺮوژه در ا

و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ و در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴـﺐ
ﻣﻨﻄـﻖ ﻓـﺎزي و. روش. ﻫـﺎ. ي ... ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات و ﺣﺎﻻت ﺷﻜﺴـﺖ (.
FMEA. ) ..... ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ(ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ). 1 -7- ..... ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ، دﻗﻴﻖ و
رﻳﺸﻪ.

پرتال جامع علوم انسانی - جستاری در مبانی معرفتی منطق فازی

چکیده: منطق فازی را اولین بار در سال 1965، پروفسور لطفی زاده در مقاله ای با عنوان ...
پس از موفقیت های چشمگیر در عرصه تولیدات صنعتی، مورد توجه قرار گرفت. ... آنان
این تفکر را بر اصولی بنا می کنند که نگاه معرفت شناسانه آن را برنمی تابد.

در شرایط ابهام فازی ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه ) ارزیابی پیم

واسطه توانایی حل مسئله مشابه در دنیای واقعی تاکنون بسیار مورد استفاده قرار
گرفته است ... از این رو در این تحقیق به منظور اعمال شرایط ابهام در مدل های تصمیم
گیری، با ... منطقی تری از رابطه فاصله فازی ارائه شده توسط گوها و شکر ... ز آنجایی
که روش جامع و ...... صه و با توجه به موضوع تحقیق، بوه بیوان مسوئله اصولی پوژوهش،.

منطق فازی - آی هوش

27 سپتامبر 2013 ... ریاضیات, منطق, منطق فازی. ... که در بازه های درجه حرارات مشخص مورد نیاز برای کنترل
مناسب ترمزها , تعریف میشود.نگاشتهای هر تابع برای هر درجه ...

پیاده سازی مدل آمایشی کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و ...

30 ژانويه 2012 ... ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮودﺷﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ... ﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ. -. ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ...

پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین - 10 اسلاید

پاورپوینت درس22 تفکر و سواد رسانه ای دوره دوم متوسطه(اخلاق رسانه ای)

تحقیق درباره تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی

فیزیک مقدماتی 1 - فیزیک نیوتونی

CardRecovery 6.10 Build 1210 دانلود بازیابی اطلاعات از روی کارت های حافظه

پاورپوینت کلیات شکستگی -43 اسلاید

8 یونیاب و ردیاب vlf فرکانسی طلا با شعاع کاوش 1 کیلومتر و عمق 20 متر

دانلود پاورپوینت دیوار آتش (Firewall)

اورژانس های زنان و مامایی

امولسیفایرها در صنعت غذا