دانلود رایگان


بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعات و بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه در 167 صفحه در قالب PDF پی دی اف می باشد.

دانلود رایگان بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه مطالعات در 167 صفحه در قالب PDF پی دی اف می باشد.
فهرست مطالب
چکیده ............................................................................................................................. 1
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق ................................................................................................. 2
مقدمه ...................................................................................................................................... 3
طرح مسأله و تبیین موضوع ..................................................................................................................... 3
ضرورت انجام تحقیق ............................................................................................................................. 4
سؤالات اساسی تحقیق ........................................................................................................................... 4
فرضیه هاي تحقیق ................................................................................................................................. 4
پیشینه ي تحقیق ..................................................................................................................................... 5
اهداف تحقیق ......................................................................................................................................... 5
روش تحقیق و گردآوري اطلاعات ........................................................................................................ 5
ساختار تحقیق ........................................................................................................................................ 5
برخی از مهمترین منابع تحقیق ............................................................................................................... 6
فصل دوم: عام و خاص، مخصص و انواع آن .............................................................................. 7
مبحث اول: مفهوم عام و خاص............................................................................................................. 8
گفتار اول: تعریف عام و خاص............................................................................................................... 8
بند اول: عام ............................................................................................................................................ 8
بند دوم: خاص..................................................................................................................................... 10
بند سوم: ثمرة تشخیص عام و خاص در فقه و حقوق............................................................................ 11
گفتار دوم: فرق عموم و اطلاق .............................................................................................................. 11
گفتار سوم: الفاظ عموم .......................................................................................................................... 12
بند اول: الفاظ عموم در زبان عربی ........................................................................................................ 13
بند دوم: الفاظ عموم در زبان فارسی ....................................................................................................... 18
گفتار چهارم: اقسام عام ........................................................................................................................... 20
بند اول: عام استغراقی یا اَفرادي ............................................................................................................ 20
بند دوم: عام مجموعی ............................................................................................................................ 22
بند سوم: عام بدلی ................................................................................................................................. 24
ب
بند چهارم: کاربرد تشخیص اقسام عام در فقه و حقوق.......................................................................... 26
مبحث دوم: تخصیص، مخصص و انواع آن .......................................................................................... 27
گفتار اول: مفهوم تخصیص و مخصص................................................................................................. 27
بند اول: تخصیص.................................................................................................................................. 27
بند دوم: تخصص................................................................................................................................... 28
بند سوم: مخصص................................................................................................................................ 28
بند چهارم: لزوم وجودتنافی میان عام و خاص براي اعمال تخصیص.................................................. 28
بند پنجم: اصاله العموم ......................................................................................................................... 29
گفتار دوم: مخصص متصل و انواع آن .................................................................................................. 29
بند اول: مفهوم مخصص متصل ............................................................................................................ 29
بند دوم: انواع مخصص متصل ............................................................................................................. 30
گفتار سوم: مخصص منفصل و انواع آن ................................................................................................ 37
بند اول: مفهوم مخصص منفصل ........................................................................................................... 37
بند دوم: انواع مخصص منفصل ............................................................................................................. 37
الف: مخصص لفظی .............................................................................................................................. 37
ب: مخصص غیر لفظی(لبی) ................................................................................................................ 41
گفتار چهارم: نقش و کارکرد مخصص متصل و منفصل در فقه و حقوق............................................... 45
گفتار پنجم: تخصیص اکثر...................................................................................................................... 48
نتیجۀ فصل دوم .................................................................................................................................... 48
فصل سوم: حقیقت یا مجاز بودن عام و خاص حجیت آن پس از تخصیص............................... 54
مبحث اول: حقیقت یا مجاز بودن عام پس از تخصیص...................................................................... 55
گفتار اول: نظریۀ مجاز بودن استعمال عام در مخصص........................................................................ 56
گفتار دوم: نظریۀ حقیقت بودن استعمال عام در مخصص..................................................................... 57
گفتار سوم: نتیجۀ بحث ........................................................................................................................ 61
گفتار چهارم: کاربرد بحث حقیقت و مجاز بودن عام پس از تخصیص در حقوق موضوعه................... 61
مبحث دوم: حجیت عام تخصیص خورده در مابقی .............................................................................. 64
گفتار اول: حجیت عام در صورت عدم اجمال مخصص...................................................................... 64
بند اول: نظریۀ عدم حجیت عام تخصیص خورده در مابقی .................................................................. 65
ت
بند دوم: نظریۀ حجیت عام تخصیص خورده در مابقی ........................................................................ 66
بند سوم: نتیجۀ بحث ............................................................................................................................. 67
بند چهارم: کاربرد حجیت عام در صورت عدم اجمال مخصص در حقوق........................................... 68
گفتار دوم: میزان حجیت عام در صورت اجمال مخصص ................................................................... 71
بند اول: شبهۀ مفهومیه ......................................................................................................................... 72
الف: شبهۀ مفهومیه در فرض مخصص متصل و کاربرد آن در فقه و حقوق.......................................... 73
1: شبهۀ مفهومیه در مخصص متصل .................................................................................................... 73
2: کاربرد در فقه و حقوق....................................................................................................................... 75
ب: شبهۀ مفهومیه در فرض مخصص منفصل......................................................................................... 79
1: دوران امر بین اقل و اکثر.................................................................................................................... 79
2: دوران امر بین متباینین........................................................................................................................ 84
بند دوم: شبهۀ مصداقیه .......................................................................................................................... 85
الف: شبهۀ مصداقیه در فرض مخصص لفظی و کاربرد آن در فقه و حقوق........................................... 85
1: شبهۀ مصداقیه در فرض مخصص لفظی ........................................................................................... 85
2: کاربرد در فقه و حقوق....................................................................................................................... 86
ب: شبهۀ مصداقیه در فرض مخصص لبی ............................................................................................ 92
بند سوم: نتیجۀ بحث ............................................................................................................................. 97
نتیجۀ فصل دوم .................................................................................................................................... 97
فصل چهارم: عمل به عام پیش از جستجوي مخصص و دوران نسخ و تخصیص ....................... 104
مبحث اول: عمل به عام پیش از جستجوي مخصص ........................................................................... 105
گفتار اول: فحص از مخصص ............................................................................................................... 106
بند اول: کاربرد فحص از مخصص در فقه و حقوق............................................................................... 106
بند دوم: جستجوي مخصص متصل ...................................................................................................... 108
بند سوم: جستجوي مخصص منفصل ................................................................................................... 110
بند چهارم: اصاله العموم و ارتباط آن با بحث جستجوي مخصص........................................................ 113
گفتار دوم: میزان فحص از مخصص ................................................................................................... 114
مبحث دوم: تخصیص عام به وسیلۀ مفهوم ......................................................................................... 115
گفتار اول: تخصیص عام با مفهوم موافق .............................................................................................. 116
ث
گفتار دوم: تخصیص عام با مفهوم مخالف ............................................................................................. 117
مبحث سوم: یک مخصص پس از چند عام .......................................................................................... 122
مبحث چهارم: دوران بین نسخ و تخصیص ......................................................................................... 129
گفتار اول: مفهوم نسخ و تفاوت آن با تخصیص .................................................................................. 129
گفتار دوم: صورت هاي دوران بین نسخ و تخصیص .......................................................................... 131
بند اول: صورت اول؛ همزمان بودن عام و خاص ................................................................................. 132
بند دوم: صورت دوم؛ تقدم عام بر خاص ............................................................................................. 133
بند سوم: صورت سوم؛ تقدم خاص بر عام .......................................................................................... 137
بند چهارم: صورت چهارم؛ معلوم نبودن تاریخ صدور یکی از عام و خاص یا هر دو ......................... 144
نتیجۀ فصل سوم .................................................................................................................................... 145
نتیجه گیري پایانی ...................................................................................................................... 151
فهرست منابع ............................................................................................................................ 161چکیده
از جمله فصول بخش الفاظ در اصول فقه، بحث عام و خاص است که به دلیل وجود عمومات و مخصصات در ادله، اعم از کتاب و سنت، همواره مورد توجه اصولیین قرار گرفته است. در حقوق موضوعه نیز با کثرت این الفاظ مواجه هستیم و لذا آشنایی با مباحث عام و خاص، براي فهم درست قوانین و دستیابی به تفسیر صحیح الفاظ، ضروري به نظر می رسد.
علاوه بر این در بحث عام و خاص به برخی جنبه هاي مبهم بر می خوریم نظیر: اعتبار عام پس از تخصیص در صورت اجمال مخصص، ضرورت و میزان فحص از مخصص، حکم دوران نسخ و تخصیص در فروض مختلف، تخصیص عام با مفهوم مخالف و... . هدف ما در پژوهش حاضر این بوده تا ضمن بررسی ابهامات بحث عام و خاص، کاربرد بحث مذکور را در فقه و حقوق موضوعه نشان دهیم و براي این کار نیز از روش توصیفی و تحلیلی استفاده نموده ایم. و...
عام و خاص در فقه, رساله رشته حقوق, پایان نامه عام و خاص در فقه, پایان نامه کارشناسی حقوق, پایان نامه ارشد حقوق


عام و خاص در فقه


رساله رشته حقوق


پایان نامه عام و خاص در فقه


پایان نامه کارشناسی حقوق


پایان نامه ارشد حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت حوزه علمیه استان البرز - اخبار > بانک موضوعات فقهی و حقوقی ...

18 سپتامبر 2015 ... بررسی تطبیقی معاملات فضولی در فقه و حقوق موضوعه ایران. 35. بررسی تعدد و
تکرار جرم در حقوق جزا. 36. بررسی تقسیم بندی های جرایم در قوانین کیفری ایران.
37. .... رويكردهاي جديد به آيات الاحكام و بررسي كاربردهاي آن .... بررسی و تحلیل
رویکردهای عام گرا و خاص گرا در ارتباط با رژيم هاي خودبسنده و مناسبات آنها با ...

خوارزم تجلي گاه كلامي اعتزال در روزگاه خوارزمشاهيان - مبانی فقهی حقوق ...

ر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که .... که بررسی
آن بر عهده این قلم است که ابتدا. مصادیق ظاهر و اصل را ... مانند ظهور لفظ عام. در عموم و یا
...... را هم خواهان هستند و تنها در همان موارد خاص کاربرد دارند و به دیگر جاها. سرایت داده ...

کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن

به موضوعات یادشده آشکارا در قواعد فقهی اشاره شده و توجه و دخالت آن‌ها در قوانین شهری،
... و ادوار گذشته و حال، بررسی گردد و یا فقط به فعالیت جمعی فقیهان حاضر توجه شود.
... بایدها و نبایدها، حقوق، قوانین و مقررات موضوعه، ارزش‌ها و زیبایی‌های مادی و معنوی
نظامِ ... ص 2- 3) به عبارتی، قواعد فقه عام و همه‌شمولند، اما مسائل فقهی خاص و موردی
هستند.

عناوين پايان نامه های در دست اقدام دانشجويان ارشد فقه - ارشد الهیات ...

با نگاهي به كاربرد آن در فقه و قوانين موضوعه. دكترابراهيمی ... (880845776), بررسی
فقهي آيات الاحكام باب قصاص با نگاهی ... بررسی عام و خاص با محوریت آیات الاحکام.

Untitled - دانشگاه شهید بهشتی

به رعایت شرایطی ویژه است که غالبا در متن ماده با موادی خاص از مقررات مربوط به قانون
مدنی ... در این راستا با بررسی سوابق تاریخی موضوع به لحاظ ماهیت غیر همسان منابع و
خاستگاه تاریخی .... گفتار دوم : مبانی بطلان در فقه و حقوق موضوعه ایران . ...... حسنه
از مصادیق نظم عمومی است ، در واقع ، رابطه بین نظم عمومی و اخلاق حسنه رابطه عام و.

اصل مقاله

موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می شود که این نتایج به دست می آید: اولا،.
حقیقت نسخ در قوانین موضوعه ... خاص بر حکم عام، راه حلی حاکم بر قوانین موضوعه بر
خلاف احکام الهی، نسخ است. ... منابع فقهی نقشی بسزا دارند. از قبیل ... گیرند و
کاربرد عملی نتایج این نوشتار بخصوص در حالت «تقدم قانون خاصی بر قانون. عام»
در قالب ...

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | فری دانلود 145

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. Alione Feb 26, 2019 علوم
انسانی. بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. مطالعات در 167 صفحه
در ...

بررسی شرط رشد درفقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

محور اصلی در تحقیق رشد(اعم از رشد عام و رشد خاص)، عقل و تکامل آن می باشد. ... باره
رشد پرداخته ایم، در فصل پنجم نیز قوانین موضوعه و مواد قانونی مربوط به بحث مورد
نظر را مورد بررسی قرار داده ایم. ... کلمات کليدي : رشد ( حقوق)، شرط رشد، فقه امامیه،
حقوق موضوعه ایران، رشد عام، رشد خاص .... نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه
اجتماعی.

حقوق مکتسبه چیست؟ | ثبت شرکت ایلیا ®

حقوق مکتسبه خود یک لفظ عام وکلی بوده و دربرگیرنده مصادیق متعددی است که می
توان در ... در معنای خاص که مربوط به رایج ترین کاربرد اصطلاح موصوف در علم حقوق
یعنی ... توضیح آن که طرح موضوع حق مکتسبه به موجب تعارض قوانین درزمان، به
هنگامی .... می توان با استفاده از قواعد فقهی و اصول حقوقی نظیر اصل لاضرر، قاعده
استیفاء و.

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | فری دانلود 100

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. Alione Feb 26, 2019 علوم
انسانی. بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. مطالعات در 167 صفحه
در ...

Untitled - انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه

در این نوشتار اصل مزبور را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده ایم. دیدگاه نخست ... لازمه
چنین حکمی جرم دانستن رفتاری است که در قوانین موضوعه جرم شناخته نشده و یا اعمال.
مجازاتهایی است که در .... عام و خاص، تخصيص عام است ولو آنکه مقنن توجهی به این
مساله نداشته باشد. ۳. ۲. نقد دیدگاه .... تنها در موارد مشابه بعدی کاربرد دارد. در همین
رابطه ...

دریافت مقاله

را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در
تحلیل ... نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و
اجرای قوانین ... در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است
که شأن و ..... استصحاب حكم خاص نمود، چرا که با ورود خاص، حكم عام منقطع می شود و
زمانهای.

بررسی شرط رشد درفقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

محور اصلی در تحقیق رشد(اعم از رشد عام و رشد خاص)، عقل و تکامل آن می باشد. ... باره
رشد پرداخته ایم، در فصل پنجم نیز قوانین موضوعه و مواد قانونی مربوط به بحث مورد
نظر را مورد بررسی قرار داده ایم. ... کلمات کليدي : رشد ( حقوق)، شرط رشد، فقه امامیه،
حقوق موضوعه ایران، رشد عام، رشد خاص .... نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه
اجتماعی.

دادرﺳﻲ در ﻗﺎﻧﻮن روح ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد

ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . *. اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﮔﺮوه. ﺣﻘﻮق. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. اﺳﻼﻣﻲ،. واﺣﺪ. ﻳ. ﺎﺳﻮج. (. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ي ﻣ.
ﺴﺌﻮل. ) ... ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و در داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، در واﻗﻊ روي. آوردن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ اﻳﻦ
ﻋﻠﻮم و ... ﻣﻮاﻓﻖ روح و ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت. ﻣﺴﻠﻢ، ﻗﻀﻴﻪ را ﻗﻄﻊ و ... و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم رﺟﻮع ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ و ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ(ﻣﻮرد اﺷﺎره در اﺻﻞ. ) 167. ق.ا .... ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﻼً.
ﻛﺎرﺑﺮدي و.

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | فری 110

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. Alione Feb 26, 2019 علوم
انسانی. بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. مطالعات در 167 صفحه
در ...

اصل مقاله

موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می شود که این نتایج به دست می آید: اولا،.
حقیقت نسخ در قوانین موضوعه ... خاص بر حکم عام، راه حلی حاکم بر قوانین موضوعه بر
خلاف احکام الهی، نسخ است. ... منابع فقهی نقشی بسزا دارند. از قبیل ... گیرند و
کاربرد عملی نتایج این نوشتار بخصوص در حالت «تقدم قانون خاصی بر قانون. عام»
در قالب ...

بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه - متلب

30 ژوئن 2017 ... کلید واژه ها: مشارکت، شرکت، قتل، فقه امامیه، قوانین موضوعه فهرست مطالب ... منظور از
قوانین موضوعه 25 یک بخش 2- مجازات شرکاء درقتل در فقه 27 2-1. ... 2-آیا حکم هر یک
از شرکت کنندگان به حسب انواع مختلف شرکت در قتل، متفاوت است؟ ... شاید، در
ابتدا این طور به نظر برسد که شرکت، یک معنای کلی و عام دارد که هر ...

بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن

نشوز زوجه، نشوز زوج، ضرب، تأدیب، تعزیر، فقه امامیه، حقوق موضوعه. - استاديار ....
قانونی نشوز زوجه »خروج وی از ايفای وظايف زوجيت« است، اما قوانين ... موضوعه بررسی
خواهد شد. 1-1-2- ..... زندگی به طور عام و مخارج زوجه به طور خاص، بر عهده ی زوج است که
...... مناسبات زوجين تأثير بسزايی دارد؛ لذا حتی اگر برای کاربرد اصطالح نشوز در.

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | فری فایل 125

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. Alione Feb 26, 2019 علوم
انسانی. بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. مطالعات در 167 صفحه
در ...

دادرﺳﻲ در ﻗﺎﻧﻮن روح ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد

ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . *. اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﮔﺮوه. ﺣﻘﻮق. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. اﺳﻼﻣﻲ،. واﺣﺪ. ﻳ. ﺎﺳﻮج. (. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ي ﻣ.
ﺴﺌﻮل. ) ... ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و در داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، در واﻗﻊ روي. آوردن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ اﻳﻦ
ﻋﻠﻮم و ... ﻣﻮاﻓﻖ روح و ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت. ﻣﺴﻠﻢ، ﻗﻀﻴﻪ را ﻗﻄﻊ و ... و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم رﺟﻮع ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ و ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ(ﻣﻮرد اﺷﺎره در اﺻﻞ. ) 167. ق.ا .... ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﻼً.
ﻛﺎرﺑﺮدي و.

قانون - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. ... در معنای مضیق تر به معنای
اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه ...

دریافت مقاله

را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در
تحلیل ... نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و
اجرای قوانین ... در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است
که شأن و ..... استصحاب حكم خاص نمود، چرا که با ورود خاص، حكم عام منقطع می شود و
زمانهای.

اصول فقه و کاربرد آن در حقوق مدنی | شبکه اجتماعی حقوقدانان - ius.center

اصول فقه و کاربرد آن در حقوق مدنی مباحث اصول فقه وسیع و کاربرد گسترده ای دارد ...
محرز است لکن در قوانین قوانین خاص که محدودیت هایی برای اتباع خارجی قائل شده
است ... که اعتقاد داریم قوانین و مقررات موضوعه در نظام کیفری به منظور حفظ و صیانت
حقوق ..... بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران با تشکر ازنویسنده ومنبع
...

قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی

ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید میآید و در ... روی
قاعده عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان
نمونههایی از تأثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کردهایم.

استفاده كاربردي از مفهوم عام وخاص در حقوق موضوعه ايران

از آنجائيكه بسياري از قوانين ما بر پايه فقه اسلامي، استوار است و در استنباط مسائل
... مسئله عام و خاص از جمله موضوعات مهم، اصول فقه مي‌باشد و در مسائل حقوقي، كاربرد ...
بررسي شود؛ لكن نظر به اينكه بررسي تمامي موضوعات مربوط به مسئله عام و خاص از ...

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه - فقه و حقوق اسلامی

ماهیت بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می‌تواند بحثی
تازه ... به جهت شباهتی که میان انواع شروط و بیعانه وجود دارد، در این گفتار به بررسی
ماهیت انواع ... شرط ضمن عقد معمولاً در یک معنای عام و یک معنای خاص بکار برده می‌شود،.

حق « بررسي مفهوم - پژوهشکده شورای نگهبان

اقسام و انواع ... تطبيقی با مبانی اسالمی و بررسی موضوع در قوانين و سازوكارهاي
حقوقی نظام جمهوري .... اي از قواعد عام و الزم االجرايی است كه در سرتاسر يك اجتماع
سياسی .... خاص،. قابليت. اسقاط. ندارد،. در. حالى. كه. حق. قابل. اسقاط. است. ) نبويان،.
1311 ..... فقهی. و. حقوق. ی تقسيم. بندي متفاوتی كرد . اين مفهوم غالباً به لحاظ منشأ
پيدايش ...

مباني فقهي و حقوقي جواز تغيير جنسيت

برای رسیدن به این شناخت الزم است امكان یا عدم امكان این تغییر بررسي شود و در ....
که موضوعات عرفي فقهي خود نیز به دو دسته: عرف عام و عرف خاص تقسیم. شده و از آن
..... مقاصد شرعی و نقش آن در .... در القواعد و الفوائد و صاحب جواهر در جواهر و میرزای قمي
در قوانین که به. مناسبتي ...... بررسي احكام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق
موضوعه.

دادرﺳﻲ در ﻗﺎﻧﻮن روح ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد

ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . *. اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﮔﺮوه. ﺣﻘﻮق. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. اﺳﻼﻣﻲ،. واﺣﺪ. ﻳ. ﺎﺳﻮج. (. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ي ﻣ.
ﺴﺌﻮل. ) ... ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و در داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، در واﻗﻊ روي. آوردن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ اﻳﻦ
ﻋﻠﻮم و ... ﻣﻮاﻓﻖ روح و ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت. ﻣﺴﻠﻢ، ﻗﻀﻴﻪ را ﻗﻄﻊ و ... و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم رﺟﻮع ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ و ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ(ﻣﻮرد اﺷﺎره در اﺻﻞ. ) 167. ق.ا .... ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﻼً.
ﻛﺎرﺑﺮدي و.

اصل مقاله - دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی

نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی | رضا رحیمی ...
عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزه حقوق مدنی و در حوزه قراردادها
دارد. .... مجازی، همراه با قرینه و در معنای اصلی بدون قرینه استعمال عرف عام و خاص است
که به علت پیش گفته، ... بررسی اعتبار و حجیت هریک از موارد پیش گفته بحثی
مجزا.

بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن

نشوز زوجه، نشوز زوج، ضرب، تأدیب، تعزیر، فقه امامیه، حقوق موضوعه. - استاديار ....
قانونی نشوز زوجه »خروج وی از ايفای وظايف زوجيت« است، اما قوانين ... موضوعه بررسی
خواهد شد. 1-1-2- ..... زندگی به طور عام و مخارج زوجه به طور خاص، بر عهده ی زوج است که
...... مناسبات زوجين تأثير بسزايی دارد؛ لذا حتی اگر برای کاربرد اصطالح نشوز در.

قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها - حقوق اسلامی

هر نظام معرفتی ناظر بر حقوق، دارای قواعد اصلی و پایه است که نقش اساسی در ... در این
راستا تلاش می‌شود ابتدا به بررسی امکان تمسک به قواعد بنیادین از دیدگاه مکاتب ...
به ‌عنوان محوری‌ترین مسئله کلامی مؤثر بر فقه و حقوق گفت‌وگو شده است که تاحدودی
..... و عام هستند و دیگری نظریه‌ای است در مورد رابطه اخلاق با قوانین موضوعه حقوقی که
...

حکومت و قانون (تولیدات فقهی) بایگانی - صفحه 10 از 19 - شبکه اجتهاد

بررسی کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملی امامیه و تفسیر قراردادهای حقوقی ... اصول
لفظیه از موارد مهم مبحث الفاظ بوده و کاربرد آن در فقه وحقوق موضوعه ملموس و ... معاونت
در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته‌شده و دارای احکام خاص خود
می‌باشد ... در آیات عام و مطلق، شناسایی و رفع ابهام از الفاظ مجمل، بیان نقش مستقلات و
غیر ...

مبانی استنباط حقوق اسالمی - پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم ...

فقهی، حقوقی و اصول فقه از الزامات غیرقابل اجتناب است، با بررسی و کنکاش. به عمل
آمده در شیوه ... کلیدی، عدم بهره گیری از یافته های جدید حقوقی و قوانین موضوعه
بازنگری شده ... نظر به اهميت قواعد وضوابط ارائه شده در دانش اصول و کاربردهای نظری و
عملی .... گردد، شماره ۱۲۶ با عنوان "صور مسأله عام و خاص"ضمن صفحات ۱۲۲-۱۲۹مستد به
رأى.

دادرﺳﻲ در ﻗﺎﻧﻮن روح ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد

ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . *. اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﮔﺮوه. ﺣﻘﻮق. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. اﺳﻼﻣﻲ،. واﺣﺪ. ﻳ. ﺎﺳﻮج. (. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ي ﻣ.
ﺴﺌﻮل. ) ... ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و در داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، در واﻗﻊ روي. آوردن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ اﻳﻦ
ﻋﻠﻮم و ... ﻣﻮاﻓﻖ روح و ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت. ﻣﺴﻠﻢ، ﻗﻀﻴﻪ را ﻗﻄﻊ و ... و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم رﺟﻮع ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ و ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ(ﻣﻮرد اﺷﺎره در اﺻﻞ. ) 167. ق.ا .... ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﻼً.
ﻛﺎرﺑﺮدي و.

استفاده كاربردي از مفهوم عام وخاص در حقوق موضوعه ايران

از آنجائيكه بسياري از قوانين ما بر پايه فقه اسلامي، استوار است و در استنباط مسائل
... مسئله عام و خاص از جمله موضوعات مهم، اصول فقه مي‌باشد و در مسائل حقوقي، كاربرد ...
بررسي شود؛ لكن نظر به اينكه بررسي تمامي موضوعات مربوط به مسئله عام و خاص از ...

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | فری سل 122

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. Alione Feb 26, 2019 علوم
انسانی. بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. مطالعات در 167 صفحه
در ...

اﺻﻮل ، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق

باز پژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام،. ایران و فرانسه
.... کلیدواژه ها: عام و خاص منفصل، قاعده تأخیر بیان، مصلحت، احکام عبادی، احکام
معاملی. ۲. بازخوانی ... بررسی ابعاد فقهی ماده «۹۴۵» قانون مدنی ایران با استناد به فقه
مذاهب. اسلامی ... تأملی بر مفهوم و جایگاه دین، شرع و فقه در قوانین موضوعه در نظام
حقوقی.

کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن

به موضوعات یادشده آشکارا در قواعد فقهی اشاره شده و توجه و دخالت آن‌ها در قوانین شهری،
... و ادوار گذشته و حال، بررسی گردد و یا فقط به فعالیت جمعی فقیهان حاضر توجه شود.
... بایدها و نبایدها، حقوق، قوانین و مقررات موضوعه، ارزش‌ها و زیبایی‌های مادی و معنوی
نظامِ ... ص 2- 3) به عبارتی، قواعد فقه عام و همه‌شمولند، اما مسائل فقهی خاص و موردی
هستند.

مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات 1392

از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و ...
مسئولیت مدنی به معنای خاص که با عنوان اتلاف و تسبیب مطرح می شود، مباحث.
گسترده ای را در ... در زمینه تعیین مسئول پرداخت خسارت در مسئله مورد بررسی از
سوی فقها و ... حاکم شرع در فقه، باید تعیین تکلیف در مسئله ضمان سبب مجمل را به
قاضی و حاکم.

بررسی ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی در فقه و قانون

در فقه عامه، «عقد» در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. ... لذا نقش قبول کاشف از
مالکیت عین موصی به و نمائات به موصی‌له است که این مطلب از قصد موصی برداشت
می‌شود.

ﻋﺮف و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ - مطالعات فقه و حقوق اسلامی

ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻮﻟﯽ، ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﯾﺎت و رواﯾﺎت. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ... ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺘﻮن. ﻓﻘﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﭘﺪﯾﺪه. ي ﻋﺮف ﺑﺎ واژه. ﻫﺎي ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻧﺎم. ﺑﺮده. اﻧﺪ و ﺗﺎ دو
ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژﮔﺎن در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده. اﺳﺖ ... ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻪ .... ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ اﻃ. ﺮاد ﻧﺪارد. ) ، اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛. زﯾﺮا ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻮدن ﻋﺮف،
.

ﻋﺮف و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ - مطالعات فقه و حقوق اسلامی

ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻮﻟﯽ، ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﯾﺎت و رواﯾﺎت. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ... ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺘﻮن. ﻓﻘﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﭘﺪﯾﺪه. ي ﻋﺮف ﺑﺎ واژه. ﻫﺎي ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻧﺎم. ﺑﺮده. اﻧﺪ و ﺗﺎ دو
ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژﮔﺎن در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده. اﺳﺖ ... ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻪ .... ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ اﻃ. ﺮاد ﻧﺪارد. ) ، اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛. زﯾﺮا ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻮدن ﻋﺮف،
.

ﺗﺄﻣﻠﯽ در رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﻘﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ د - فصلنامه دین و قانون

6 نوامبر 2017 ... و از آن ﭘﺲ، ورود اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔـﺮی ﺳـﺮآﻏﺎز ﻣﺒﺎﺣـﺚ. ﻋﻤﺪه ..... ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺻـﻮل
ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﺧﻮاھـﺪ. ﮔﺮﻓﺖ. 1. 1,1 ... و ﺧﺎص(اﺻﻮل. ٣٦. 2،. ١٦٩. 3. و ﺑﻨﺪ ...
ﻋﺎم را. ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﺗﺨﺼ. ﯿ. ﺺ. زد. و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺻﻞ. ١٦٧. ﺑﻪ. وﺳـﯿﻠﻪ. اﺻﻞ. ٣٦ ... ﺣﻘﻮق را
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ .... ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﻘﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ.

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | پارسی فایل

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه مطالعات در 167 صفحه در قالب
PDF پی دی اف می باشد. فهرست مطالب چکیده .

پاورپوینت سلسله سلجوقیان

پاورپوینت شغل محیط بانی

طرح درس سالانه دین و زندگی 1 پایه دهم

درمان خانگی بی اشتهایی

کتاب جانورشناسی بی مهرگان

کیم و گنج گمشده

پروژه برنامه نویسی سایت کاریابی با زبانVB.net

پاورپوینت در مورد سنجه های حقوق گیرنده خدمت در اعتباربخشی

دانلود پاورپوینت بیماریهای ناشی از کار با کامپیوتر (ارگونوم کامپیوتر)

دانلود پروژه تولیدآبمیوه