دانلود رایگان


بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعات و بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه در 167 صفحه در قالب PDF پی دی اف می باشد.

دانلود رایگان بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه مطالعات در 167 صفحه در قالب PDF پی دی اف می باشد.
فهرست مطالب
چکیده ............................................................................................................................. 1
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق ................................................................................................. 2
مقدمه ...................................................................................................................................... 3
طرح مسأله و تبیین موضوع ..................................................................................................................... 3
ضرورت انجام تحقیق ............................................................................................................................. 4
سؤالات اساسی تحقیق ........................................................................................................................... 4
فرضیه هاي تحقیق ................................................................................................................................. 4
پیشینه ي تحقیق ..................................................................................................................................... 5
اهداف تحقیق ......................................................................................................................................... 5
روش تحقیق و گردآوري اطلاعات ........................................................................................................ 5
ساختار تحقیق ........................................................................................................................................ 5
برخی از مهمترین منابع تحقیق ............................................................................................................... 6
فصل دوم: عام و خاص، مخصص و انواع آن .............................................................................. 7
مبحث اول: مفهوم عام و خاص............................................................................................................. 8
گفتار اول: تعریف عام و خاص............................................................................................................... 8
بند اول: عام ............................................................................................................................................ 8
بند دوم: خاص..................................................................................................................................... 10
بند سوم: ثمرة تشخیص عام و خاص در فقه و حقوق............................................................................ 11
گفتار دوم: فرق عموم و اطلاق .............................................................................................................. 11
گفتار سوم: الفاظ عموم .......................................................................................................................... 12
بند اول: الفاظ عموم در زبان عربی ........................................................................................................ 13
بند دوم: الفاظ عموم در زبان فارسی ....................................................................................................... 18
گفتار چهارم: اقسام عام ........................................................................................................................... 20
بند اول: عام استغراقی یا اَفرادي ............................................................................................................ 20
بند دوم: عام مجموعی ............................................................................................................................ 22
بند سوم: عام بدلی ................................................................................................................................. 24
ب
بند چهارم: کاربرد تشخیص اقسام عام در فقه و حقوق.......................................................................... 26
مبحث دوم: تخصیص، مخصص و انواع آن .......................................................................................... 27
گفتار اول: مفهوم تخصیص و مخصص................................................................................................. 27
بند اول: تخصیص.................................................................................................................................. 27
بند دوم: تخصص................................................................................................................................... 28
بند سوم: مخصص................................................................................................................................ 28
بند چهارم: لزوم وجودتنافی میان عام و خاص براي اعمال تخصیص.................................................. 28
بند پنجم: اصاله العموم ......................................................................................................................... 29
گفتار دوم: مخصص متصل و انواع آن .................................................................................................. 29
بند اول: مفهوم مخصص متصل ............................................................................................................ 29
بند دوم: انواع مخصص متصل ............................................................................................................. 30
گفتار سوم: مخصص منفصل و انواع آن ................................................................................................ 37
بند اول: مفهوم مخصص منفصل ........................................................................................................... 37
بند دوم: انواع مخصص منفصل ............................................................................................................. 37
الف: مخصص لفظی .............................................................................................................................. 37
ب: مخصص غیر لفظی(لبی) ................................................................................................................ 41
گفتار چهارم: نقش و کارکرد مخصص متصل و منفصل در فقه و حقوق............................................... 45
گفتار پنجم: تخصیص اکثر...................................................................................................................... 48
نتیجۀ فصل دوم .................................................................................................................................... 48
فصل سوم: حقیقت یا مجاز بودن عام و خاص حجیت آن پس از تخصیص............................... 54
مبحث اول: حقیقت یا مجاز بودن عام پس از تخصیص...................................................................... 55
گفتار اول: نظریۀ مجاز بودن استعمال عام در مخصص........................................................................ 56
گفتار دوم: نظریۀ حقیقت بودن استعمال عام در مخصص..................................................................... 57
گفتار سوم: نتیجۀ بحث ........................................................................................................................ 61
گفتار چهارم: کاربرد بحث حقیقت و مجاز بودن عام پس از تخصیص در حقوق موضوعه................... 61
مبحث دوم: حجیت عام تخصیص خورده در مابقی .............................................................................. 64
گفتار اول: حجیت عام در صورت عدم اجمال مخصص...................................................................... 64
بند اول: نظریۀ عدم حجیت عام تخصیص خورده در مابقی .................................................................. 65
ت
بند دوم: نظریۀ حجیت عام تخصیص خورده در مابقی ........................................................................ 66
بند سوم: نتیجۀ بحث ............................................................................................................................. 67
بند چهارم: کاربرد حجیت عام در صورت عدم اجمال مخصص در حقوق........................................... 68
گفتار دوم: میزان حجیت عام در صورت اجمال مخصص ................................................................... 71
بند اول: شبهۀ مفهومیه ......................................................................................................................... 72
الف: شبهۀ مفهومیه در فرض مخصص متصل و کاربرد آن در فقه و حقوق.......................................... 73
1: شبهۀ مفهومیه در مخصص متصل .................................................................................................... 73
2: کاربرد در فقه و حقوق....................................................................................................................... 75
ب: شبهۀ مفهومیه در فرض مخصص منفصل......................................................................................... 79
1: دوران امر بین اقل و اکثر.................................................................................................................... 79
2: دوران امر بین متباینین........................................................................................................................ 84
بند دوم: شبهۀ مصداقیه .......................................................................................................................... 85
الف: شبهۀ مصداقیه در فرض مخصص لفظی و کاربرد آن در فقه و حقوق........................................... 85
1: شبهۀ مصداقیه در فرض مخصص لفظی ........................................................................................... 85
2: کاربرد در فقه و حقوق....................................................................................................................... 86
ب: شبهۀ مصداقیه در فرض مخصص لبی ............................................................................................ 92
بند سوم: نتیجۀ بحث ............................................................................................................................. 97
نتیجۀ فصل دوم .................................................................................................................................... 97
فصل چهارم: عمل به عام پیش از جستجوي مخصص و دوران نسخ و تخصیص ....................... 104
مبحث اول: عمل به عام پیش از جستجوي مخصص ........................................................................... 105
گفتار اول: فحص از مخصص ............................................................................................................... 106
بند اول: کاربرد فحص از مخصص در فقه و حقوق............................................................................... 106
بند دوم: جستجوي مخصص متصل ...................................................................................................... 108
بند سوم: جستجوي مخصص منفصل ................................................................................................... 110
بند چهارم: اصاله العموم و ارتباط آن با بحث جستجوي مخصص........................................................ 113
گفتار دوم: میزان فحص از مخصص ................................................................................................... 114
مبحث دوم: تخصیص عام به وسیلۀ مفهوم ......................................................................................... 115
گفتار اول: تخصیص عام با مفهوم موافق .............................................................................................. 116
ث
گفتار دوم: تخصیص عام با مفهوم مخالف ............................................................................................. 117
مبحث سوم: یک مخصص پس از چند عام .......................................................................................... 122
مبحث چهارم: دوران بین نسخ و تخصیص ......................................................................................... 129
گفتار اول: مفهوم نسخ و تفاوت آن با تخصیص .................................................................................. 129
گفتار دوم: صورت هاي دوران بین نسخ و تخصیص .......................................................................... 131
بند اول: صورت اول؛ همزمان بودن عام و خاص ................................................................................. 132
بند دوم: صورت دوم؛ تقدم عام بر خاص ............................................................................................. 133
بند سوم: صورت سوم؛ تقدم خاص بر عام .......................................................................................... 137
بند چهارم: صورت چهارم؛ معلوم نبودن تاریخ صدور یکی از عام و خاص یا هر دو ......................... 144
نتیجۀ فصل سوم .................................................................................................................................... 145
نتیجه گیري پایانی ...................................................................................................................... 151
فهرست منابع ............................................................................................................................ 161چکیده
از جمله فصول بخش الفاظ در اصول فقه، بحث عام و خاص است که به دلیل وجود عمومات و مخصصات در ادله، اعم از کتاب و سنت، همواره مورد توجه اصولیین قرار گرفته است. در حقوق موضوعه نیز با کثرت این الفاظ مواجه هستیم و لذا آشنایی با مباحث عام و خاص، براي فهم درست قوانین و دستیابی به تفسیر صحیح الفاظ، ضروري به نظر می رسد.
علاوه بر این در بحث عام و خاص به برخی جنبه هاي مبهم بر می خوریم نظیر: اعتبار عام پس از تخصیص در صورت اجمال مخصص، ضرورت و میزان فحص از مخصص، حکم دوران نسخ و تخصیص در فروض مختلف، تخصیص عام با مفهوم مخالف و... . هدف ما در پژوهش حاضر این بوده تا ضمن بررسی ابهامات بحث عام و خاص، کاربرد بحث مذکور را در فقه و حقوق موضوعه نشان دهیم و براي این کار نیز از روش توصیفی و تحلیلی استفاده نموده ایم. و...
عام و خاص در فقه, رساله رشته حقوق, پایان نامه عام و خاص در فقه, پایان نامه کارشناسی حقوق, پایان نامه ارشد حقوق


عام و خاص در فقه


رساله رشته حقوق


پایان نامه عام و خاص در فقه


پایان نامه کارشناسی حقوق


پایان نامه ارشد حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حیازت مباحات - ویکی فقه

حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست ...
برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آن‌که اجازه عام یا خاص داده
شود. ... یک قاعده فقهیِ استنباط شده از ادله فقهی مانند قرآن و احادیث تحلیل و بررسی
شده است ... شیوه حیازت و استیلا بر اموال مباح در انواع گوناگون آن، مانند مرتع، هیزم ...

قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها - حقوق اسلامی

هر نظام معرفتی ناظر بر حقوق، دارای قواعد اصلی و پایه است که نقش اساسی در ... در این
راستا تلاش می‌شود ابتدا به بررسی امکان تمسک به قواعد بنیادین از دیدگاه مکاتب ...
به ‌عنوان محوری‌ترین مسئله کلامی مؤثر بر فقه و حقوق گفت‌وگو شده است که تاحدودی
..... و عام هستند و دیگری نظریه‌ای است در مورد رابطه اخلاق با قوانین موضوعه حقوقی که
...

فروشگاه تیردار بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه

مطالعات و بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه در 167 صفحه در قالب
PDF پی دی اف می باشد.

بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن

نشوز زوجه، نشوز زوج، ضرب، تأدیب، تعزیر، فقه امامیه، حقوق موضوعه. - استاديار ....
قانونی نشوز زوجه »خروج وی از ايفای وظايف زوجيت« است، اما قوانين ... موضوعه بررسی
خواهد شد. 1-1-2- ..... زندگی به طور عام و مخارج زوجه به طور خاص، بر عهده ی زوج است که
...... مناسبات زوجين تأثير بسزايی دارد؛ لذا حتی اگر برای کاربرد اصطالح نشوز در.

استفاده كاربردي از مفهوم عام وخاص در حقوق موضوعه ايران

از آنجائيكه بسياري از قوانين ما بر پايه فقه اسلامي، استوار است و در استنباط مسائل
... مسئله عام و خاص از جمله موضوعات مهم، اصول فقه مي‌باشد و در مسائل حقوقي، كاربرد ...
بررسي شود؛ لكن نظر به اينكه بررسي تمامي موضوعات مربوط به مسئله عام و خاص از ...

انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و ... - پژوهشنامه متین

با وجود این بررسی تفصیلی عناصر انصاف، نقش و تأثیر آن در قالب سخنان فالسفه،
... با توجه به اینکه سیستم قضایی کشور ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی شیعه
..... کشور اسالمی ایران استعمال شده و در مواد قانون مدنی این کشور جایگاه خاص خود را
دارد. ..... دادگستری را به حل وفصل قوانین با در نظر گرفتن روح و مفاد قوانین موضوعه
...

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | فری فایل 125

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. Alione Feb 26, 2019 علوم
انسانی. بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. مطالعات در 167 صفحه
در ...

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) و شیخ فضل ...

راهکار فقهی این تعارض صدور احکام حکومتی از سوی ولی فقیه و قانون گذاری در حوزه
منطقۀالفراغ ... اسلامی ایران به عنوان تنها مصداق عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در جهان
معاصر مورد بررسی قرار دهد. ... گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه 9 ...
بند سوم: معنای عام و خاص قانون 11 ... بخش اول: جايگاه انواع قوانين در نظام ولايي 45

قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی

ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید میآید و در ... روی
قاعده عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان
نمونههایی از تأثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کردهایم.

ﺗﺄﻣﻠﯽ در رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﻘﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ د - فصلنامه دین و قانون

6 نوامبر 2017 ... و از آن ﭘﺲ، ورود اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔـﺮی ﺳـﺮآﻏﺎز ﻣﺒﺎﺣـﺚ. ﻋﻤﺪه ..... ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺻـﻮل
ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﺧﻮاھـﺪ. ﮔﺮﻓﺖ. 1. 1,1 ... و ﺧﺎص(اﺻﻮل. ٣٦. 2،. ١٦٩. 3. و ﺑﻨﺪ ...
ﻋﺎم را. ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﺗﺨﺼ. ﯿ. ﺺ. زد. و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺻﻞ. ١٦٧. ﺑﻪ. وﺳـﯿﻠﻪ. اﺻﻞ. ٣٦ ... ﺣﻘﻮق را
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ .... ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﻘﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ.

اﺻﻮل ، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق

باز پژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام،. ایران و فرانسه
.... کلیدواژه ها: عام و خاص منفصل، قاعده تأخیر بیان، مصلحت، احکام عبادی، احکام
معاملی. ۲. بازخوانی ... بررسی ابعاد فقهی ماده «۹۴۵» قانون مدنی ایران با استناد به فقه
مذاهب. اسلامی ... تأملی بر مفهوم و جایگاه دین، شرع و فقه در قوانین موضوعه در نظام
حقوقی.

مباني فقهي و حقوقي جواز تغيير جنسيت

برای رسیدن به این شناخت الزم است امكان یا عدم امكان این تغییر بررسي شود و در ....
که موضوعات عرفي فقهي خود نیز به دو دسته: عرف عام و عرف خاص تقسیم. شده و از آن
..... مقاصد شرعی و نقش آن در .... در القواعد و الفوائد و صاحب جواهر در جواهر و میرزای قمي
در قوانین که به. مناسبتي ...... بررسي احكام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق
موضوعه.

ﻋﺮف و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ - مطالعات فقه و حقوق اسلامی

ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻮﻟﯽ، ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﯾﺎت و رواﯾﺎت. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ... ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺘﻮن. ﻓﻘﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﭘﺪﯾﺪه. ي ﻋﺮف ﺑﺎ واژه. ﻫﺎي ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻧﺎم. ﺑﺮده. اﻧﺪ و ﺗﺎ دو
ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژﮔﺎن در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده. اﺳﺖ ... ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻪ .... ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ اﻃ. ﺮاد ﻧﺪارد. ) ، اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛. زﯾﺮا ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻮدن ﻋﺮف،
.

قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها - حقوق اسلامی

هر نظام معرفتی ناظر بر حقوق، دارای قواعد اصلی و پایه است که نقش اساسی در ... در این
راستا تلاش می‌شود ابتدا به بررسی امکان تمسک به قواعد بنیادین از دیدگاه مکاتب ...
به ‌عنوان محوری‌ترین مسئله کلامی مؤثر بر فقه و حقوق گفت‌وگو شده است که تاحدودی
..... و عام هستند و دیگری نظریه‌ای است در مورد رابطه اخلاق با قوانین موضوعه حقوقی که
...

بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه - متلب

30 ژوئن 2017 ... کلید واژه ها: مشارکت، شرکت، قتل، فقه امامیه، قوانین موضوعه فهرست مطالب ... منظور از
قوانین موضوعه 25 یک بخش 2- مجازات شرکاء درقتل در فقه 27 2-1. ... 2-آیا حکم هر یک
از شرکت کنندگان به حسب انواع مختلف شرکت در قتل، متفاوت است؟ ... شاید، در
ابتدا این طور به نظر برسد که شرکت، یک معنای کلی و عام دارد که هر ...

عناوين پايان نامه های در دست اقدام دانشجويان ارشد فقه - ارشد الهیات ...

با نگاهي به كاربرد آن در فقه و قوانين موضوعه. دكترابراهيمی ... (880845776), بررسی
فقهي آيات الاحكام باب قصاص با نگاهی ... بررسی عام و خاص با محوریت آیات الاحکام.

ﺗﺄﻣﻠﯽ در رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﻘﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ د - فصلنامه دین و قانون

6 نوامبر 2017 ... و از آن ﭘﺲ، ورود اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔـﺮی ﺳـﺮآﻏﺎز ﻣﺒﺎﺣـﺚ. ﻋﻤﺪه ..... ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺻـﻮل
ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﺧﻮاھـﺪ. ﮔﺮﻓﺖ. 1. 1,1 ... و ﺧﺎص(اﺻﻮل. ٣٦. 2،. ١٦٩. 3. و ﺑﻨﺪ ...
ﻋﺎم را. ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﺗﺨﺼ. ﯿ. ﺺ. زد. و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺻﻞ. ١٦٧. ﺑﻪ. وﺳـﯿﻠﻪ. اﺻﻞ. ٣٦ ... ﺣﻘﻮق را
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ .... ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﻘﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ.

موضوعات حقوقی - کاربرد اصول فقه در قانون مدنی

نوشتار حاضر به بررسی کاربرد و اهمیت اصول فقه در قانون مدنی در ابعاد بکار ... کرده
، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند ، در صورتی که قوانین موضوعه .... عام در
لغت به معنای شامل شدن و فراگیری و خاص به معنای ویژه بودن و عدم فراگیری است .

Untitled - دانشگاه شهید بهشتی

به رعایت شرایطی ویژه است که غالبا در متن ماده با موادی خاص از مقررات مربوط به قانون
مدنی ... در این راستا با بررسی سوابق تاریخی موضوع به لحاظ ماهیت غیر همسان منابع و
خاستگاه تاریخی .... گفتار دوم : مبانی بطلان در فقه و حقوق موضوعه ایران . ...... حسنه
از مصادیق نظم عمومی است ، در واقع ، رابطه بین نظم عمومی و اخلاق حسنه رابطه عام و.

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | فری 110

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. Alione Feb 26, 2019 علوم
انسانی. بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. مطالعات در 167 صفحه
در ...

حکومت و قانون (تولیدات فقهی) بایگانی - صفحه 10 از 19 - شبکه اجتهاد

بررسی کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملی امامیه و تفسیر قراردادهای حقوقی ... اصول
لفظیه از موارد مهم مبحث الفاظ بوده و کاربرد آن در فقه وحقوق موضوعه ملموس و ... معاونت
در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته‌شده و دارای احکام خاص خود
می‌باشد ... در آیات عام و مطلق، شناسایی و رفع ابهام از الفاظ مجمل، بیان نقش مستقلات و
غیر ...

قانون - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. ... در معنای مضیق تر به معنای
اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه ...

Untitled - انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه

در این نوشتار اصل مزبور را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده ایم. دیدگاه نخست ... لازمه
چنین حکمی جرم دانستن رفتاری است که در قوانین موضوعه جرم شناخته نشده و یا اعمال.
مجازاتهایی است که در .... عام و خاص، تخصيص عام است ولو آنکه مقنن توجهی به این
مساله نداشته باشد. ۳. ۲. نقد دیدگاه .... تنها در موارد مشابه بعدی کاربرد دارد. در همین
رابطه ...

حق « بررسي مفهوم - پژوهشکده شورای نگهبان

اقسام و انواع ... تطبيقی با مبانی اسالمی و بررسی موضوع در قوانين و سازوكارهاي
حقوقی نظام جمهوري .... اي از قواعد عام و الزم االجرايی است كه در سرتاسر يك اجتماع
سياسی .... خاص،. قابليت. اسقاط. ندارد،. در. حالى. كه. حق. قابل. اسقاط. است. ) نبويان،.
1311 ..... فقهی. و. حقوق. ی تقسيم. بندي متفاوتی كرد . اين مفهوم غالباً به لحاظ منشأ
پيدايش ...

خوارزم تجلي گاه كلامي اعتزال در روزگاه خوارزمشاهيان - مبانی فقهی حقوق ...

ر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که .... که بررسی
آن بر عهده این قلم است که ابتدا. مصادیق ظاهر و اصل را ... مانند ظهور لفظ عام. در عموم و یا
...... را هم خواهان هستند و تنها در همان موارد خاص کاربرد دارند و به دیگر جاها. سرایت داده ...

ﺎﺯو ﮐﺎﺭﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﮐﺎﺭﮐﺮدﻫﺎي ﺭوح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي، ﺳ - پژوهشنامه حقوق ...

25 مه 2017 ... در ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﮐﺸﻒ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ... ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، در اﯾﻦ ﺑﺎب.
رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﯾﺎ. ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﺷﺪ . .. ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ روح و ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺴﻠﻢ، ﻗﻀﯿﻪ را ﻗﻄﻊ و
ﻓﺼﻞ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ... رﺳﺪ ﺑﺘﻮان روح ﻗﺎﻧﻮن را در ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار داد.

حکومت و قانون (تولیدات فقهی) بایگانی - صفحه 10 از 19 - شبکه اجتهاد

بررسی کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملی امامیه و تفسیر قراردادهای حقوقی ... اصول
لفظیه از موارد مهم مبحث الفاظ بوده و کاربرد آن در فقه وحقوق موضوعه ملموس و ... معاونت
در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته‌شده و دارای احکام خاص خود
می‌باشد ... در آیات عام و مطلق، شناسایی و رفع ابهام از الفاظ مجمل، بیان نقش مستقلات و
غیر ...

اصل مقاله

موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می شود که این نتایج به دست می آید: اولا،.
حقیقت نسخ در قوانین موضوعه ... خاص بر حکم عام، راه حلی حاکم بر قوانین موضوعه بر
خلاف احکام الهی، نسخ است. ... منابع فقهی نقشی بسزا دارند. از قبیل ... گیرند و
کاربرد عملی نتایج این نوشتار بخصوص در حالت «تقدم قانون خاصی بر قانون. عام»
در قالب ...

دادرﺳﻲ در ﻗﺎﻧﻮن روح ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد

ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . *. اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﮔﺮوه. ﺣﻘﻮق. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. اﺳﻼﻣﻲ،. واﺣﺪ. ﻳ. ﺎﺳﻮج. (. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ي ﻣ.
ﺴﺌﻮل. ) ... ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و در داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، در واﻗﻊ روي. آوردن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ اﻳﻦ
ﻋﻠﻮم و ... ﻣﻮاﻓﻖ روح و ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت. ﻣﺴﻠﻢ، ﻗﻀﻴﻪ را ﻗﻄﻊ و ... و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم رﺟﻮع ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ و ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ(ﻣﻮرد اﺷﺎره در اﺻﻞ. ) 167. ق.ا .... ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﻼً.
ﻛﺎرﺑﺮدي و.

عرف و بررسی نقش آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران | همه چیز درباره ...

عرف خاص، عرف عام : عرف به اعتبار صدور به دوگونه ى خاص و عام تقسیم شده است. ....
عرف مسلم را مانند قوانین موضوعه بایددادرس دادگاه بداند و متداعیین به اثبات وجود آن ...

انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و ... - پژوهشنامه متین

با وجود این بررسی تفصیلی عناصر انصاف، نقش و تأثیر آن در قالب سخنان فالسفه،
... با توجه به اینکه سیستم قضایی کشور ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی شیعه
..... کشور اسالمی ایران استعمال شده و در مواد قانون مدنی این کشور جایگاه خاص خود را
دارد. ..... دادگستری را به حل وفصل قوانین با در نظر گرفتن روح و مفاد قوانین موضوعه
...

« از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ داراﻳﻲ » ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻘ

ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ، ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ... اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻧﻮع ﺿﺮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻋـﺪه. ي ... ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﺿـﺮرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺟﺒـﺮان آن در ﺑـﻴﻦ ﻓﻘﻬـﺎ و ﺣﻘﻮﻗـﺪاﻧﺎن ..... از ﺿﺮر،
ﺑﺎ ﺗﺘﺒﻊ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧـﺺ و ﺻـﺮاﺣﺘﻲ در ﻣﺘـﻮن ... ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ
از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗﺎﻋـﺪه اﺗـﻼف و ﺗﺴـﺒﻴﺐ، ... ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻘﺼﻴﺮ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ...

شخصیت و اهلیت حقوقی دولت در فقه - فصلنامه دین و قانون

24 مه 2017 ... شده است. در کنار بررسی این موضوع به صورت عام، شخصیت حقوقی دولت که ... حقوقی
به معنای خاص، یعنی شخص اعتباری و معنوی، و شخص حقیقی و طبیعی هر دو ... در یک
کاربرد، همان اهلیت و شخصیت ویژه انسان مورد نظر است، از این رو.

بر وقوع جرم در حقوق ایران و فقه امامیه » درأ « بررسی تأثیر قاعده

قواعد آن با حقوق موضوعه ... عام پذیرفته شده در حقوق جزا یعنی تفسیر شک به نفع
متهم نیز ارتباط پیدا می کند. ... م پژوهش حاضر را در راستای معرفی مبانی فقهی
قوانین جزایی کشور ایران آشکارتر می سازد. ... کاربرد قاعده درأ در قوانین جزایی ایران
مستل .... اصحاب این است که حد در لسان روایات بر معنای خاص آن یعنی مجازات های شرعی
ثابت ...

عناوين پايان نامه های در دست اقدام دانشجويان ارشد فقه - ارشد الهیات ...

با نگاهي به كاربرد آن در فقه و قوانين موضوعه. دكترابراهيمی ... (880845776), بررسی
فقهي آيات الاحكام باب قصاص با نگاهی ... بررسی عام و خاص با محوریت آیات الاحکام.

موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته فقه و ...

احکام نکاح با غيرمسلمان از ديدگاه فقه فريقين و حقوق موضوعه ايران .... انواع
تضمينات در تجارت بين الملل و تحليل حقوقي آنها (يا با تکيه بر يکي از آنها) ...
بررسي تطبيقي تعارض قوانين حاکم بر ازدواج و طلاق در فقه مقارن و حقوق بين الملل
خصوصي ..... بررسي و تحليل رويکردهاي عام گرا و خاص گرا در ارتباط با رژيم هاي
خودبسنده و ...

مباني فقهي و حقوقي جواز تغيير جنسيت

برای رسیدن به این شناخت الزم است امكان یا عدم امكان این تغییر بررسي شود و در ....
که موضوعات عرفي فقهي خود نیز به دو دسته: عرف عام و عرف خاص تقسیم. شده و از آن
..... مقاصد شرعی و نقش آن در .... در القواعد و الفوائد و صاحب جواهر در جواهر و میرزای قمي
در قوانین که به. مناسبتي ...... بررسي احكام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق
موضوعه.

کاربرد عرف در مقام تفسیر در حقوق قضایی مبتنی بر مبانی فقه امامیه

12 سپتامبر 2017 ... در نظام حقوقی ایران این نقش با توجه به اسالمیت نظام ... های حقوقی و قوانین موضوعه به
... بررسی مفهوم لغوی عرف و مفاهیم مرتبط با آن چون حقیقت شرعیه و متشرعه خواهد بود.
ت. ا از .... خاص از عرف، در برابر عرف عام است که تمامی حوزه.

بررسي نقش عرف در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران -دکتر نبی اله نعمتی ...

بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران -دکتر نبی اله نعمتی ..... ۲-عرف
خاص، عرف عام : عرف به اعتبار صدور به دوگونه ى خاص و عام تقسیم شده است. .... عرف
مسلم را مانند قوانین موضوعه بایددادرس دادگاه بداند و متداعیین به اثبات وجود آن ملزم ...

بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف

نشان داده و فقه غنی اسلام جبران لطمه و زیان آن را ضروری تلقی کرده است، اصل لاضرر،
... حقوقدانان استعمال توأمان این دو واژه را نپسندیده اند و این نوع کاربرد را حشو و .....
است، که مربوط به موردی خاص و بسته به زمان واقعه ای مشخص و پذیرش آن به صورت
قاعده کلی ..... مورد مسکوت ماندن جبران خسارات ضرر و زیان معنوی در فقه و قوانین
موضوعه ج.

استفاده كاربردي از مفهوم عام وخاص در حقوق موضوعه ايران – پایگاه ...

از آنجائیکه بسیاری از قوانین ما بر پایه فقه اسلامی، استوار است و در استنباط ...
مسئله عام و خاص از جمله موضوعات مهم، اصول فقه می‌باشد و در مسائل حقوقی، کاربرد ...
بررسی شود؛ لکن نظر به اینکه بررسی تمامی موضوعات مربوط به مسئله عام و خاص از ...

حق و آثار و ویژگیهای آن از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی - نشر عدالت

19 جولای 2015 ... در این مقاله این آثار و ویژگیها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته
است. .... معناست؛ نخست: حق در معنای عام آن که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص
می‌باشد. ...... فروغی، سید علیرضا (1390)، نظریهی حق در فقه و حقوق موضوعه، رسالهی
.... مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی · کاربرد استصحاب در حقوق مدنی ...

SID.ir | تقابل عام و خاص در دانش اصول و کاربرد آن در حقوق موضوعه

عنوان مقاله: تقابل عام و خاص در دانش اصول و کاربرد آن در حقوق موضوعه ... مبحث عام و
خاص يکي از موضوعات بسيار مهم و اساسي در اصول فقه و قوانين موضوعه مي ... نوشتار
حاضر با مطالعه تطبيقي به بررسي و بازکاوي دلايل آرا ياد شده مي پردازد و در نهايت
با ...

درباره شورای نگهبان

به بيان ديگر، آيا اصل نظارت شوراي نگهبان عام بوده و شامل كليه قوانين و مقررات مي
شود ... براي پاسخ به پرسش فوق، لازم است انواع قوانين را به طور جداگانه مورد بررسي
قرار دهيم: ...... 110)، مرجعي خاص پيش بيني شده است كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام»
نام دارد. ... فقه در لغت به معناي «فهميدن» است و فقيه اصطلاحاً به كسي گفته ميشود كه
...

ﺎﺯو ﮐﺎﺭﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﮐﺎﺭﮐﺮدﻫﺎي ﺭوح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي، ﺳ - پژوهشنامه حقوق ...

25 مه 2017 ... در ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﮐﺸﻒ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ... ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، در اﯾﻦ ﺑﺎب.
رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﯾﺎ. ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﺷﺪ . .. ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ روح و ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺴﻠﻢ، ﻗﻀﯿﻪ را ﻗﻄﻊ و
ﻓﺼﻞ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ... رﺳﺪ ﺑﺘﻮان روح ﻗﺎﻧﻮن را در ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار داد.

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | فایل ها 110

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. Alione Feb 26, 2019 علوم
انسانی. بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. مطالعات در 167 صفحه
در ...

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | فری دانلود 145

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. Alione Feb 26, 2019 علوم
انسانی. بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. مطالعات در 167 صفحه
در ...

دریافت مقاله

را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در
تحلیل ... نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و
اجرای قوانین ... در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است
که شأن و ..... استصحاب حكم خاص نمود، چرا که با ورود خاص، حكم عام منقطع می شود و
زمانهای.

دریافت مقاله

را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در
تحلیل ... نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و
اجرای قوانین ... در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است
که شأن و ..... استصحاب حكم خاص نمود، چرا که با ورود خاص، حكم عام منقطع می شود و
زمانهای.

قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی

ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید میآید و در ... روی
قاعده عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان
نمونههایی از تأثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کردهایم.

استفاده كاربردي از مفهوم عام وخاص در حقوق موضوعه ايران – پایگاه ...

از آنجائیکه بسیاری از قوانین ما بر پایه فقه اسلامی، استوار است و در استنباط ...
مسئله عام و خاص از جمله موضوعات مهم، اصول فقه می‌باشد و در مسائل حقوقی، کاربرد ...
بررسی شود؛ لکن نظر به اینکه بررسی تمامی موضوعات مربوط به مسئله عام و خاص از ...

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | فری فایل 125

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. Alione Feb 26, 2019 علوم
انسانی. بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. مطالعات در 167 صفحه
در ...

بر وقوع جرم در حقوق ایران و فقه امامیه » درأ « بررسی تأثیر قاعده

قواعد آن با حقوق موضوعه ... عام پذیرفته شده در حقوق جزا یعنی تفسیر شک به نفع
متهم نیز ارتباط پیدا می کند. ... م پژوهش حاضر را در راستای معرفی مبانی فقهی
قوانین جزایی کشور ایران آشکارتر می سازد. ... کاربرد قاعده درأ در قوانین جزایی ایران
مستل .... اصحاب این است که حد در لسان روایات بر معنای خاص آن یعنی مجازات های شرعی
ثابت ...

مسائل فقه سیاسى - دانش سیاسی - دانشگاه امام صادق

به این معنا که برای بررسی پیشینة مباحث فقه سیاسی از استقراء در آثار ... در
کاربرد عام، منظور از «فقه سیاسی» نگرشی است که لازم است بر سراسر فقه حاکم
باشد. ... در کاربرد خاص، مراد از «فقه سیاسى» بخشى از مسائل و مباحث فقهى است که
... نیازهاى دستة اول با قوانین ثابت و نیازهاى دوم با قوانین موضوعه و متغیر برآورده مى
شود.

تأملی بر مفهوم و جایگاه دین، شرع و فقه در قوانین موضوعه در نظام حقوقی ج

تأملی بر مفهوم و جایگاه دین، شرع و فقه در قوانین موضوعه در نظام حقوقی جمهوری اسالمی
ایران ... در پایان به بررسی و نقد نظر مشهور پرداخته می شود. .... اینکه حقوق عام و شرع
خاص باشد به نظر می آید که قابل دفاع نیست. ...... برای فهم انواع گزاره ر.ک: المقرر ...

بررسی شرط رشد درفقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

محور اصلی در تحقیق رشد(اعم از رشد عام و رشد خاص)، عقل و تکامل آن می باشد. ... باره
رشد پرداخته ایم، در فصل پنجم نیز قوانین موضوعه و مواد قانونی مربوط به بحث مورد
نظر را مورد بررسی قرار داده ایم. ... کلمات کليدي : رشد ( حقوق)، شرط رشد، فقه امامیه،
حقوق موضوعه ایران، رشد عام، رشد خاص .... نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه
اجتماعی.

درباره شورای نگهبان

به بيان ديگر، آيا اصل نظارت شوراي نگهبان عام بوده و شامل كليه قوانين و مقررات مي
شود ... براي پاسخ به پرسش فوق، لازم است انواع قوانين را به طور جداگانه مورد بررسي
قرار دهيم: ...... 110)، مرجعي خاص پيش بيني شده است كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام»
نام دارد. ... فقه در لغت به معناي «فهميدن» است و فقيه اصطلاحاً به كسي گفته ميشود كه
...

اصل مقاله - دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی

نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی | رضا رحیمی ...
عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزه حقوق مدنی و در حوزه قراردادها
دارد. .... مجازی، همراه با قرینه و در معنای اصلی بدون قرینه استعمال عرف عام و خاص است
که به علت پیش گفته، ... بررسی اعتبار و حجیت هریک از موارد پیش گفته بحثی
مجزا.

کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن

به موضوعات یادشده آشکارا در قواعد فقهی اشاره شده و توجه و دخالت آن‌ها در قوانین شهری،
... و ادوار گذشته و حال، بررسی گردد و یا فقط به فعالیت جمعی فقیهان حاضر توجه شود.
... بایدها و نبایدها، حقوق، قوانین و مقررات موضوعه، ارزش‌ها و زیبایی‌های مادی و معنوی
نظامِ ... ص 2- 3) به عبارتی، قواعد فقه عام و همه‌شمولند، اما مسائل فقهی خاص و موردی
هستند.

کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن

به موضوعات یادشده آشکارا در قواعد فقهی اشاره شده و توجه و دخالت آن‌ها در قوانین شهری،
... و ادوار گذشته و حال، بررسی گردد و یا فقط به فعالیت جمعی فقیهان حاضر توجه شود.
... بایدها و نبایدها، حقوق، قوانین و مقررات موضوعه، ارزش‌ها و زیبایی‌های مادی و معنوی
نظامِ ... ص 2- 3) به عبارتی، قواعد فقه عام و همه‌شمولند، اما مسائل فقهی خاص و موردی
هستند.

Untitled - انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه

در این نوشتار اصل مزبور را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده ایم. دیدگاه نخست ... لازمه
چنین حکمی جرم دانستن رفتاری است که در قوانین موضوعه جرم شناخته نشده و یا اعمال.
مجازاتهایی است که در .... عام و خاص، تخصيص عام است ولو آنکه مقنن توجهی به این
مساله نداشته باشد. ۳. ۲. نقد دیدگاه .... تنها در موارد مشابه بعدی کاربرد دارد. در همین
رابطه ...

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه | شهلا فایل

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. Alione Feb 26, 2019 علوم
انسانی. بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه. مطالعات در 167 صفحه
در ...

پاورپوینت درس نهم آمادگی دفاعی پایه دهم (من یک رزم آورم)

پاورپوینت درس 11 دین و زندگی دوازدهم انسانی ( عصر شکوفایی )

پاورپوینت پرینه

فایل فلش گوشی ZTE V795 Original باپردازشگر MT6572

پاورپوینت درس نهم آمادگی دفاعی پایه دهم (من یک رزم آورم)

نقشه زمین شناسی 100000 خرانق

پاورپوینت با عنوان سیصد اصل در مدیریت اسلامی

پاورپوینت درباره مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت معرفی شرکت ebay

تحقیق درباره ی شطحیات روزبهان: 22ص