دانلود رایگان


پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی اعتبار وپایایی - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی اعتبار وپایایی

دانلود رایگان پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی اعتبار وپایایی پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی اعتبار وپایایی
70اسلاید چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد
ارزیابی اعتبار و ثبات ( روایی - پایایی ) تست های تشخیصی و غربالگری
علت انجام تست های تشخیصی :•شناخت نحوه انتقال بیماریها•ارائه مراقبت مناسب بیماریها•پیشگیری ثانویه بیماریها با تشخیص بیماریها در مراحل اولیه قبل از بروز عوارض و نیار به درمانهای مهاجم و پر هزینه ●•• چرا نیاز به تست تشخیصی داریم؟•به منظور درک چگونگی انتقال و بروز یک بیماری و ارائه مراقبت های مناسب و مؤثر سلامتی، متمایز کردن افرادی از جمعیت که به آن بیماری مبتلا هستند از آنهایی که به آن مبتلا نیستند ضروری است.•انواع تست تشخیصی: .1پرتونگاری قفسه سینه، chest X ray.2الکتروکاردیوگرام،ECG.3آزمایش خون یا ادرار، U/A, blood chemistry, ….4شرح حال ،medical history.5معاینه فیزیکی،physical examination ●کیفیت این آزمونها چگونه سنجیده میشود؟
این آزمون ها در افتراق افراد مبتلا به بیماری مورد نظر از افراد غیرمبتلا تا چه اندازه مفید هستند؟پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی اعتبار وپایایی


پاورپوینت اپیدمیولوژی اعتبار وپایایی


پاورپوینت اعتبار وپایایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


های کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی نکته در آزمون 555 ... - ResearchGate

12 ا کتبر 2017 ... ر اعتبار یک آزمایش عبارت است از توانایی آن در تعیین افراد بیمار ... ر مبحث آماری
حساسیت و ویژگی براساس اصل شرطی بودن ...... پایایی. (. -8. بازده یا تعداد
مبتالیانی که به طور صحیح به وسیله آزمون ...... در مقاله. ای ذکر شده که خطر نسبی. (
Risk Ratio). ابتال به نابینایی در افراد دیابتی نسبت به افراد سالم. 4.

اصول اپیدمیولوژی - دانشکده بهداشت همدان

1) معرفی اصول و روش های اپیدمیولوژی و کاربرد آنها در سلامت جامعه .... ۲-۱۶-دانشجو
شاخص های ارزیابی پایایی یک آزمون یا ابزار را تشریح کند. ۱۶. -. ۳ -دانشجو روایی را
تعریف کند.|. ۱۶. -. ۴ -دانشجو شاخص های ارزیابی اعتبار آزمون های تشخیصی را نام
ببرد. ... آموزش برای تسهیل یادگیری به کار گرفته می شوند مثل پاور پوینت ،
اسلاید و...).

واريانس Variance

رعایت اصول طراحی در نیروگاههای برق راندمان تولید برق را افزایش نمی دهد ... هرچه
تعداد متغیرهای درون زا در یک مدل بیشتر باشد، نتایج مدل از احتمال درجه اعتبار
پائین تری برخوردار خواهد بود ... پایایی ابزارسنجش، بیانگر میزان ثبات نتایج
حاصل از سنجش و اندازه گیری می باشد. ... جدول توزیع فراوانی و نمایش آن (آمار
توصیفی).

انواع تورش /سوگیری | مرکز تحقیقات علوم رفتاری

در نوشتن یک پروپوزال و سپس مقاله مستخرج از آن ، باید به انواع تورشهایی که ممکن
... این تورش بر اعتبار خارجی یا تعمیم پذیری نتیجه مطالعه موثر خواهد بود. ... طبقه
بندی نادرست استفاده از ابزارهای دقیق با روایی و پایایی بیشتر و نیز استفاده از
.... اصول و روشهای اپیدمیولوژیِ؛ جمعیت شناسی و آماری بهداشتی، جلد اول مترجم: حسین
...

اصول ارائه سخنرانی با پاور پوینت Power point - فن بیان،اصول ...

1 آگوست 2013 ... فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - اصول ارائه سخنرانی با ...
برچسب‌ها: پاورپوینت, اصول سخنرانی, سخنرانی با پاورپوینت, فن بیان, پنج .....
کاملاً به اسلایدهای خود متکی هستید، اعتبار شما را زیر سوال نمی‌برد. .... تعريف ابزار
پژوهش به طور کامل و شيوه تعيين روايي و پايايي ابزار ...... نمایش آمار کامل ».

اصول اپیدمیولوژی گوردیس - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

منبع: اصول اپیدمیولوژی گوردیس – فصل 13. رویکرد های بررسی علیت. مطالعه بر
روی غیر انسان. مطالعات تجربی: مطالعه بر روی حیوانات; مطالعات آزمایشگاهی (In vitro).

اپیدمیولوژی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

4 فوریه 2016 ... عنوان درس: اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها. تعداد کل .... در حضور استاد با
استفاده از پاورپوینت ...... باد پایایی و قابلیت اعتبار یا روایی.

Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آيا روشها ، وسائل و ابزارهاي لازم با روايي) (Validityو پايايي (Reliability)كافي در
اختيار محقق هست؟ .... اصول کلي تنظيم پرسشنامه: داراي اهداف و سوال‌هاي تحقيق, جذاب
بودن براي .... سئوالات بايد اعتبار داشته باشند به گونه اي كه اگر در فواصل زماني
مختلف از ..... اينها با آمار توصيفي شناخته مي شوند (آماري که پديدهاي مورد نظر را
توصفی

انواع تورش /سوگیری | مرکز تحقیقات علوم رفتاری

در نوشتن یک پروپوزال و سپس مقاله مستخرج از آن ، باید به انواع تورشهایی که ممکن
... این تورش بر اعتبار خارجی یا تعمیم پذیری نتیجه مطالعه موثر خواهد بود. ... طبقه
بندی نادرست استفاده از ابزارهای دقیق با روایی و پایایی بیشتر و نیز استفاده از
.... اصول و روشهای اپیدمیولوژیِ؛ جمعیت شناسی و آماری بهداشتی، جلد اول مترجم: حسین
...

روایی و پایایی ابزارها و روش‌های مختلف اندازه‌گیری آنها در پژوهش‌های ...

1 فوریه 2015 ... ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣﺮوري. ، ١٣. ١٣٩٣،١١٧٠-١١٥٣. رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰارﻫﺎ و روش. ﻫﺎ. ي ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮ. ي آﻧﻬﺎ
در ... آﮔﺎﻫﯽ و ﻓﻬﻢ ﮐﺎﻓﯽ از رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از اﺻﻮل ﻣﺘﺪوﻟﻮژي در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠ. ﺶ. ﻫﺎ ...
اﺳﺘﺎدﯾﺎر اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي، ﮔﺮوه اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي و آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮑﺪه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ. ﮑﯽ و .... اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ.

واريانس Variance

رعایت اصول طراحی در نیروگاههای برق راندمان تولید برق را افزایش نمی دهد ... هرچه
تعداد متغیرهای درون زا در یک مدل بیشتر باشد، نتایج مدل از احتمال درجه اعتبار
پائین تری برخوردار خواهد بود ... پایایی ابزارسنجش، بیانگر میزان ثبات نتایج
حاصل از سنجش و اندازه گیری می باشد. ... جدول توزیع فراوانی و نمایش آن (آمار
توصیفی).

کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی در علوم اجتماعی - ppt télécharger

گاهي اوقات ذكر روش كار در عنوان بر اعتبار طرح مي افزايد. ... 37 عنوان مثال بررسی
شیوع افسردگی جامع نیست بررسی شیوع افسردگی در زنان شهر .... 60 اصول نگارش
علمي ..... میزان اعتبار وپایایی پرسشنامه استفاده شده که معمولاً در پیشینه تحقیقات
...

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ - وزارت بهداشت

اﺻﻮل ﻓﻨﯽ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ درﻣﻮردﻣﺤﯿﻄﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. 10. 1. –. 1. – ....
ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر. (. رواﯾﯽ. ) و اﻋﺘﻤﺎد. (. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. ) اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ. 60. 2. –. 5. اﺻﻮ. ل
ﻓﻨﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ..... ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﮔﺬار اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ. وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
، ...

سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال 1392 | bistdl | key

... پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی · پاورپوینت اپیدمیولوژی بالینی هپاتیت ها. توجه:
به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به
صورت هدیه ارائه خواهد شد. سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال 1392 دارای 7
صفحه می باشد و دارای تنظیمات در ... روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا تایید شد.

سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال 1392 | bistdl | key

... پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی · پاورپوینت اپیدمیولوژی بالینی هپاتیت ها. توجه:
به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به
صورت هدیه ارائه خواهد شد. سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال 1392 دارای 7
صفحه می باشد و دارای تنظیمات در ... روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا تایید شد.

Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آيا روشها ، وسائل و ابزارهاي لازم با روايي) (Validityو پايايي (Reliability)كافي در
اختيار محقق هست؟ .... اصول کلي تنظيم پرسشنامه: داراي اهداف و سوال‌هاي تحقيق, جذاب
بودن براي .... سئوالات بايد اعتبار داشته باشند به گونه اي كه اگر در فواصل زماني
مختلف از ..... اينها با آمار توصيفي شناخته مي شوند (آماري که پديدهاي مورد نظر را
توصفی

Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی تهران

14 ا کتبر 2015 ... انواع متغیرها، آمار توصیفی و آمار تحلیلی ..... اطلاعات و همچنین وسایل و ابزارهای مورد
استفاده، میزان اعتبار هر کدام و چگونگی کنترل بر آنها ذکر شود.

کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی در علوم اجتماعی - ppt télécharger

گاهي اوقات ذكر روش كار در عنوان بر اعتبار طرح مي افزايد. ... 37 عنوان مثال بررسی
شیوع افسردگی جامع نیست بررسی شیوع افسردگی در زنان شهر .... 60 اصول نگارش
علمي ..... میزان اعتبار وپایایی پرسشنامه استفاده شده که معمولاً در پیشینه تحقیقات
...

پروپوزال نویسی و مقاله نویسی

کارگاه آموزشی روش تحقیق، پروپوزال نویسی و مقاله نویسی ... پایایی و روایی ابزار
گردآوری ... مقایسه آمار ادواری; مقایسه با سایر سازمانها; مقایسه با شاخص ها; استفاده از
تجارب ... تعداد مناسب: تعداد اهداف یک تحقیق باید در حد اعتبار، زمان، نیروی انسانی و
سایر ... اصل را بر این قرار می‌دهد که بین پارامترهای مورد مطالعه، اختلاف یا ارتباط ...

Case-control study

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک ... بررسی مشکلات بر 2 اصل استوار است: ... اعتبار(
Validity) ( اندازه گیری آنچه مورد نظر است); پایایی (Reliabity) پایدار بودن نتایج در
چند ...

اصول اپیدمیولوژی - دانشکده بهداشت همدان

1) معرفی اصول و روش های اپیدمیولوژی و کاربرد آنها در سلامت جامعه .... ۲-۱۶-دانشجو
شاخص های ارزیابی پایایی یک آزمون یا ابزار را تشریح کند. ۱۶. -. ۳ -دانشجو روایی را
تعریف کند.|. ۱۶. -. ۴ -دانشجو شاخص های ارزیابی اعتبار آزمون های تشخیصی را نام
ببرد. ... آموزش برای تسهیل یادگیری به کار گرفته می شوند مثل پاور پوینت ،
اسلاید و...).

فوايد پژوهش

فراگیر قادر باشد با تکیه بر اصول انجام تحقیق علمی، یک عنوان مناسب انتخاب و
بیان مساله آن را بنویسد. ... جامعه پژوهش و حجم نمونه; روش نمونه گیری; ابزار گردآوری
داده ها; پایایی و روایی ابزار گردآوری ... مقايسه آمار ادواري; مقايسه با ساير سازمانها;
مقايسه با شاخص ها ..... محافظت از اعتبار دانشگاه/بيمارستان محل پژوهش يا حاميان مالی
پروژه.

اصول و مبانی اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر | مرجع دانلود پاورپوینت

اصول و مبانی اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر : Epidemiological: NCD
overriding CD, & double burden of diseases in many developing countries
Demographic: ...

گراندد تئوری

اصل تجاهل، تحقیق بی طرف است و حب و بغض در آن راه ندارد .... تعداد مناسب: تعداد اهداف
یک تحقیق باید در حد اعتبار، زمان، نیروی انسانی و سایر امكانات باشد.

اصول و مبانی اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر | مرجع دانلود پاورپوینت

اصول و مبانی اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر : Epidemiological: NCD
overriding CD, & double burden of diseases in many developing countries
Demographic: ...

روایی و پایایی ابزارها و روش‌های مختلف اندازه‌گیری آنها در پژوهش‌های ...

1 فوریه 2015 ... ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣﺮوري. ، ١٣. ١٣٩٣،١١٧٠-١١٥٣. رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰارﻫﺎ و روش. ﻫﺎ. ي ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮ. ي آﻧﻬﺎ
در ... آﮔﺎﻫﯽ و ﻓﻬﻢ ﮐﺎﻓﯽ از رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از اﺻﻮل ﻣﺘﺪوﻟﻮژي در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠ. ﺶ. ﻫﺎ ...
اﺳﺘﺎدﯾﺎر اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي، ﮔﺮوه اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي و آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮑﺪه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ. ﮑﯽ و .... اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ.

باسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد – دانشگده پرستاری و ...

نام درس: اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها تعداد واحد : 2 مدرس: دکتر طهماسبی ...
روش تدریس: سخنرانی – پرسش و پاسخ, وسایل آموزشی: وایت برد – پاورپوینت ...

باسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد – دانشگده پرستاری و ...

نام درس: اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها تعداد واحد : 2 مدرس: دکتر طهماسبی ...
روش تدریس: سخنرانی – پرسش و پاسخ, وسایل آموزشی: وایت برد – پاورپوینت ...

پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی اعتبار وپایایی - دانلود فایل

26 فوریه 2019 ... دانلود فایل پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی اعتبار وپایایی با برچسبهای
پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی اعتبار وپایایی,پاورپوینت اپیدمیولوژی ...

پروپوزال نویسی و مقاله نویسی

کارگاه آموزشی روش تحقیق، پروپوزال نویسی و مقاله نویسی ... پایایی و روایی ابزار
گردآوری ... مقایسه آمار ادواری; مقایسه با سایر سازمانها; مقایسه با شاخص ها; استفاده از
تجارب ... تعداد مناسب: تعداد اهداف یک تحقیق باید در حد اعتبار، زمان، نیروی انسانی و
سایر ... اصل را بر این قرار می‌دهد که بین پارامترهای مورد مطالعه، اختلاف یا ارتباط ...

پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر - دانلود فایل های دیجیتال

28 ژانويه 2019 ... شارپلی و کروس (1982)ضریب پایایی پرسشنامه را 96/0 گزارش کردند، در ضمن آنها
استفاده از این ... پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی اعتبار وپایایی

اﺻﻮل ﭘﺮوﭘﻮزال ﻧﻮﯾﺴﯽ - دانشگاه علوم پزشکی یزد

اﺻﻮل ﭘﺮوﭘﻮزال ﻧﻮﯾﺴﯽ ..... ﺷﯿﻮع. MS. ) •. در ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﯿﺎن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﺮورت دارد، ﺑﻪ.
ﺧﺼﻮص در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ . (. ﻣﺜﺎل ... ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ذﮐﺮ روش ﮐﺎر در ﻋﻨﻮان ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﻣﯽ.

اصول اپیدمیولوژی گوردیس - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

منبع: اصول اپیدمیولوژی گوردیس – فصل 13. رویکرد های بررسی علیت. مطالعه بر
روی غیر انسان. مطالعات تجربی: مطالعه بر روی حیوانات; مطالعات آزمایشگاهی (In vitro).

های کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی نکته در آزمون 555 ... - ResearchGate

12 ا کتبر 2017 ... ر اعتبار یک آزمایش عبارت است از توانایی آن در تعیین افراد بیمار ... ر مبحث آماری
حساسیت و ویژگی براساس اصل شرطی بودن ...... پایایی. (. -8. بازده یا تعداد
مبتالیانی که به طور صحیح به وسیله آزمون ...... در مقاله. ای ذکر شده که خطر نسبی. (
Risk Ratio). ابتال به نابینایی در افراد دیابتی نسبت به افراد سالم. 4.

دیدگاه سعدی سعدی در برخی از اشعار خود به مدیریت به خصوص منابع ...

داشتن آگاهی کلی در زمینه اپیدمیولوژی و تعییرات بیماریها; داشتن آگاهی در زمینۀ
تغییرات جمعیتی; داشتن آگاهی در ... اصول برنامه ریزی اثربخش نیروی انسانی .....
امروزه روند کار در جهت طراحی فرم های کوتاه تر و ساده تر و با اعتبار آماری بیشتر
است.

)اپیدمیولوژی و پیشگیری( - ppt video online download - SlidePlayer

Presentation on theme: ")اپیدمیولوژی و پیشگیری("— Presentation transcript: ...
دو اصل اساسی پیشگیری نوع دوم مفید : وجود روش های درست و بی خطر برای کشف ... و
ویژه ساده و ارزان ایمن و قابل قبول پایا آزمون تشخیصی امکانات لازم مهیا باشد درمان
اثر .... معیار انتخاب برنامه غربالگری زمان اضافه و سوگرایی حساسیت اعتبار تست
های ...

اﺻﻮل ﭘﺮوﭘﻮزال ﻧﻮﯾﺴﯽ - دانشگاه علوم پزشکی یزد

اﺻﻮل ﭘﺮوﭘﻮزال ﻧﻮﯾﺴﯽ ..... ﺷﯿﻮع. MS. ) •. در ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﯿﺎن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﺮورت دارد، ﺑﻪ.
ﺧﺼﻮص در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ . (. ﻣﺜﺎل ... ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ذﮐﺮ روش ﮐﺎر در ﻋﻨﻮان ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﻣﯽ.

روش تحقیق کیفی

(1389) تدوین پایان نامه،رساله،پروژه پژوهشی و مقاله علمی، چاپ دوم، انتشارات ... (1380
) روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي: اصول و مباني، جلد اول، پژوهشگاه علوم ... (1385)
روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي: روش‌هاي كمي: آمار پيشرفته، جلد سوم، نشر ديدار، تهران.
.... کرد یا نسبت به اعتبار آن تردید برانگیخت تا فرضیه بدیل مورد تایید قرار
گیرد.

اصول طراحی پرسشنامه بهار 1392 دانشگاه علوم پزشکی البرز ...

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی ... بررسی روایی(validity) پرسشنامه: 4 صورت اعتبار;
اعتبار محتوی; اعتبار سازه; اعتبار پیش ... بررسی پایایی(reliability) پرسشنامه.

پاورپوینت مأموریت، آرمان و ارزش های سازمان (فصل سوم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی)

طرح لایه باز اعلامیه ترحیم پدر کد E201085

پاورپوینت درس سیزدهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی(کمردرد))

دانلود پاورپوینت امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

آموزش نصب و راه اندازی SharePoint

پاورپوینت پودمان برق کار و فناوری نهم

لیسپ قرار دادن متن روي منحنی ها و خطوط

تحقیق واكسن و ايمن سازي

افزونه نمایش نرخ ارز و طلا وردپرس

دانلود پاورپوینت انواع بازاریابی ویروسی