دانلود رایگان


پاورپوینت متفاوت کار گروهی - 70 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت متفاوت کار گروهی اسلاید متفاوت کار گروهی اسلاید متفاوت کار گروهی

دانلود رایگان پاورپوینت متفاوت کار گروهی - 70 اسلاید پاورپوینت متفاوت کار گروهی
پاورپوینت متفاوت کار گروهی
پول شما و زندگی شما
http://nebefits.sellfile.ir/
n صاحبنظران يكي از عوامل توسعه نيافتگي ايــــران را فقـدان فرهنگ كار تيمي در امور مي دانند.nبراساس نتايج يك كار تحقيقاتي در سال 1987، حدود 28 % از بزرگترين شركتها كارهايشان را براساس تيمي انجام مي دادند. در حالي كه در سال 1996 اين رقم به 78 % ودرسال 2008به بیش از91% افزايش يافته است.پاورپوینت متفاوت کار گروهی
پاورپوینت متفاوت کار گروهی
مزیت های تیم ها:
nتيم ها نسبت به سازمانهاي سنتي داراي قدرت انعطاف بيشتر بوده و در برابر محيط در حال تغيير بهتر پاسخگو هستند.nتيم هاي كاري موجب بهبود كيفيت زندگي كاري مي شوندnدر تيم هاي كاري اثربخش اعضا نسبت به اهداف تيم متعهدندnافراد باعضويت در تيم ها دانش و بينش خود را افزايش مي دهند و در نتيجه اين امر موجب افزايش خلاقيت در سازمان مي گردد.پاورپوینت متفاوت کار گروهی
پاورپوینت متفاوت کار گروهی
nچرا افراد به گروهها می پیوندند؟ nامنیتnپایگاه یا مقامnاحساس ارزش شخصی nوابستگی nقدرتnتأمین هدفپاورپوینت متفاوت کار گروهی
پاورپوینت متفاوت کار گروهی
nتوان بالقوه ی تیم:nنسبت به افرادی که به تنهایی کار میکنند، از نتایج مطلوب تری بهره مند میشوند.nنسبت به گروه های بزرگتر، از انعطاف بیشتری برخوردارند.nبیشتر از افراد منفرد خطر تقبل میکنند و در مسائل بیشتری کند و کاو می کنند.nدامنه ی افکارشان نسبت به تک تک افراد وسیع تر است.nدر رشد مهارتها و اعتماد به یکدیگرکمک میکنند.nنه تنها در برابر کارشان، بلکه در برابر یکدیگر متعهدند.nموجب ترغیب خودشان میشوندپاورپوینت متفاوت کار گروهی
پاورپوینت متفاوت کار گروهی
متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت متفاوت کار گروهی است
برای دانلود کل پاورپوینت متفاوت کار گروهی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت متفاوت کار گروهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كارگاه آموزشي روش‌ها و فنون تدريس - ppt download - SlidePlayer

... of what we see and hear نگاه کردن به يک فيلم يا نمايش 70% of what we say
مشارکت در ... 3- یادگیرندگان متفاوت معلم تفاوت‌های بین یادگیرندگان را در
رویکردهایشان .... اگر از پاورپوينت استفاده مي نمائيد پس از مدتي اسلايد‌هاي آن را به
روز نمائيد ... مواظب باشيد کارهاي گروهي دانشجويان تبديل به کار انفرادي بنام کار
گروهي نشود!

دانلود

گروه کاریTeamwork. تعاریف، ساختار،. مزایا و آداب آن. کار گروهی. بینش. راهبرد ...
فرایند کار جمعی با گروهی از مردم به منظور نیل به یک هدف واحد. ... ابعاد متفاوت!

ب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ژورﻧﺎل ﮐﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ؟ - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

18 نوامبر 2015 ... ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰاري ژورﻧﺎل ﮐﻼب در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻧﻮع. ﻣﺮاﺣﻞ. ﻣﺰاﯾﺎ ..... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره اﺻﻮل
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﺎري ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻘ. ﺎﻟﻪ.

روش تحقيق

فرايند تحقيق از ديدگاهاي متفاوت شامل موارد متنوعي است. ... مطالعة كارهاي تحقيقي
ديگران و ارتباط دادن آنها با علايق و انگيزه هاي ديگر خود. 3. .... I. Ebrahimzadeh. 70.
موضوع تحقيق با كدام رشته از دانش و معارف بشري ارتباط دارد؟ ..... گزارشات (
گزارشهايي كه مؤسسات و سازمانهاي مختلف منتشر مي كنند); رسانه هاي گروهي (روزنامه ها و
مجلات، ...

١ ﻧﺮم اﻓﺰار Powerpoint اراﺋﻪ داده، ﻧﺮم ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗ 2

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ، ﻧﻮار ﻋﻨﻮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮار ﻧـﺎم ﻓﺎﯾـﻞ ﺟـﺎري و ... Group. )
ﺑﺮاي ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رﯾﺒﻮن ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه .... ﻼﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر. از ﺳﺮﺑﺮگ. Home. روي ﻓﻠﺶ. New Slide. ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ...... 70. 100.
ﭼﺎپ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ. ﺑﺮاي ﭼﺎپ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ از ﻣﻨﻮي. File. ﮔﺰﯾﻨﻪ. Print. را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ . ﭘﻨﺠﺮه. Print.

مرکز پاورپوینت اکران دانلود پاورپوینت توکل - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت توکل 30 اسلاید. ... مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد
نظر است؛. برای دانلود کل پاورپوینت ... پاورپوینت متفاوت کار گروهی - 70 اسلاید

چطور یک پاورپوینت عالی برای ارائه تهیه کنیم؟ | چطور

در این مقاله نکاتی در باب طرز تهیه پاورپوینت عالی را می‌‌خوانید که به کمک آنها ... «
روش کار بسیار ساده است؛ پاورپوینت شما باید ۱۰ اسلاید داشته باشد، ارائه‌ی آن
بیشتر .... چه در حال صحبت در یک جلسه‌ی گروهی باشیم و چه در مقابل جمعی از مخاطبان،
مجبوریم گاهی سخنرانی کنیم. .... حراج هزار مدل لباس تا70% همین حالا در سیل سه‌شنبه
مدیسه.

فیلم: چرا همیشه خسته و کم انرژی هستیم / ویدیو کلیپ | مجله ایرانی

4 days ago

PowerPoint Presentation - مدیریت سرمایه انسانی

تهیه کننده اسلایدها : حسن الوداری ... پاسخ به سؤالات متعددی در مورد چرایی و علت
رفتارهای متفاوت کارکنان ، مدیران و کل سازمان و نیز دلایل کسب نتایج متفاوت ،
اساس این علم می باشد ... 2- بعد انسانی : قدرت تشخیص و توانایی کار با مردم و
بوسیله آنها ... فشارهای گروهی گروه غیر رسمی که خیلی مؤثر تر از ابزارهای تشویقی
مدیریت بود ...

اﺷﺘﺮاك ﮔﺬارﻱ اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ، ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی، ... در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن، ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎرۀ
ﻧﻮآوری ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ، آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اراﺋﻪ. ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.

برنامه ريزي عملياتي

برنامه ریزی شامل انتخاب از میان شقوق مختلف عملیات آینده برای کل موسسه و هریک ....
برنامه ریزی در زمینه مورد نظر از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی ، تمرین کار گروهی
و . .... 70. شاخصهای عملکردی ، عواملی قابل اندازه گیری در داخل نواحی نتایج کلیدی ...

جزوه درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

جزوه درس. مبانی کامپیوتر و برنامه سازی. ویرایش اول. ، پاییز. 29. (. (. داﻧﺷﮑده. ﻋﻟوم
رﯾﺎﺿﯽ ...... شبکه های محاسباتی گرید مجموعه ای از چندیدن سیستم با قدرت محاسباتی
متفاوت می. باشد که با متصل شدن ... نرم افزارهایی تشکیل شده است که در جهت انجام
کار خاصی با یکدیگر. همکاری می ..... در واقع گروهی از کاراکترهایی که معنای خاصی
دارند.

مرکز پاورپوینت اکران دانلود پاورپوینت توکل - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت توکل 30 اسلاید. ... مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد
نظر است؛. برای دانلود کل پاورپوینت ... پاورپوینت متفاوت کار گروهی - 70 اسلاید

فرهيختگان - با پاورپوینت خداحافظی نمی‌کنید؟!

21 جولای 2018 ... از فقدان اهلیت خریدار نیشکر هفت تپه تا حراج یک شرکت پالایش 70 درصد کمتر از
قیمت کارشناسی .... صرف‌نظر از اینکه کار با پاورپوینت بسیار ساده و ابتدایی است
، اما چون مبتنی‌بر شیوه ارائه اسلاید به اسلاید است و یک روند خطی ساده ... با استفاده
از وکتور در طراحی قسمت‌های مختلف یک طرح در این سرویس هر چقدر ...

آمیخته بازاریابی

همایش کارآفرینی دیجتالی و طرح کسب و کار دیجیتال. مقدمه ای بر : ... آیا می دانید
قریب 70% قیمت تمام شده محصولات صنعتی ما هزینه های سربار است؟ آیا می دانید اثر
... 15- کارگروهی. 16- مهارتهای ... خلاقیت. نگاه متفاوت به مسئله و رسیدن به راه حل
جدید. ..... در این مقاله سه نوع از روش‌های قدرتمند بازاریابی بر روی اینترنت ارائه
می‌گردد.

پاورپوینت-کار-تیمی - مرجع دانلود پاورپوینت

در-یک-تیم-افراد-با-توانایی-های-متفاوت-درجهت-تکمیل-فرایند-و-با-تعاملی-چند-سویه
-با-یکدیگر-همراه-هستند.-در-یک-کار-تیمی-کلیه-افراد-در-قبال-کاستی-ها-احساس-
مسئولیت-کرده-و-در-جهت-رفع-آن-تلاش-میکنند. ... کیفیت ظاهری : ساده تعداد اسلاید :
16 ...

آموزش کار با پاورپوینت *ذخیره فایل نمایش یک سند بر روی لوح فشرده ...

2 مارس 2014 ... ... reza64 | ارسال شده در انجمن: فضائل و رذائل | بازدید ها: 70 | پاسخ ها: 2 .... شماره ۷: این
بخش، وضعیت سند پاورپوینت (شماره اسلاید و نمایش زبان ..... همه اشکال را به یک «
گروه» تبدیل کنید و تغییرات را به صورت گروهی بر روی آنها اعمال کنید. ...... برای
این کار تصویر مورد نظرتان را انتخاب، و گزینه های مختلف این سبک ...

ازمون مهارت ششم پاورپوینت icdl عصر اندیشه.docx

5 دسامبر 2018 ... ﻋﻤﻞ. ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ 1. زﺑﺎﻧﻪ. Slide. اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﻨﺠﺮه power point. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺳﻼﯾﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪ .... ﺑﺮاي ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺪام اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود؟ 51 ... ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺷﮑﻞ از ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾ. ﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ 52. Group. ﺑﺮاي ﮔﺮوه ... 70 slide
sorter. در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ ﯾﺎ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. Power point. اﻣﮑﺎن.

ویژگیهای مربیان رابطین بهداشت

24 . خصوصیات کارگروهی راشرح دهند. 13. اهداف جلسه دوم. پس ازپایان این جلسه
انتظارمیرودشرکت کنندگان بتوانند: 1. مراحل مختلف آموزش رابطین بهداشت راشرح
دهند. 2.

فیلم: MACAN Band - Top 3 Songs - March Edition ( 3 آهنگ برتر ماه ...

4 days ago

رهبری

کفایت منابع; فن آوری; کار; ساختار سازمانی; محیط بیرونی. متغیرهای سطح فردی ...
تحول سازمانی موفق 70 تا 90 درصد مدیون رهبری (جان کاتر); 10. علایق به سبک ،
کارکنان مهارت و ارزش ..... نظریه وظایف رهبری : 14 وظیفه مختلف از نظر کرچ.
Advanced ...

پاورپوینت اصول کار تیمی Team Work-فروشگاه دانلود فایلهای مدیریتی

عنوان کامل : پاورپوینت اصول کار تیمی Team Work. تعداد اسلایدها: ۷۹ اسلاید.
فهرست مطالب این پاورپوینت: مقدمه – خصوصیات یک تیم موثر – تشکیل تیم – اصل
کار ...

Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مخاطبین گوناگون به پیام های مختلف واکنش متفاوت نشان می‌دهند. ... توانايي و مهارت
صحبت کردن و تسهيل کار گروهی; توانايي و مهارت نت برداری و نوشتن مقالات; تجربه
کار ..... 70. انواع فنون ترغيب سازي. گروه هاي دست اندرکار. ذي نفعان. شرکا. مخالفين.

کار گروهی و حل مسئله | مرجع دانلود پاورپوینت - ppt.ir

عریف رسمی گروه عبارت است از : اجتماع دو یا چند نفر که برای دستیابی به یک یا
چند هدف مشترک فعالیت می کنند به این معنی ، گروه بیش از تجمع افراد است.به عقیده
...

چطور یک پاورپوینت عالی برای ارائه تهیه کنیم؟ | چطور

در این مقاله نکاتی در باب طرز تهیه پاورپوینت عالی را می‌‌خوانید که به کمک آنها ... «
روش کار بسیار ساده است؛ پاورپوینت شما باید ۱۰ اسلاید داشته باشد، ارائه‌ی آن
بیشتر .... چه در حال صحبت در یک جلسه‌ی گروهی باشیم و چه در مقابل جمعی از مخاطبان،
مجبوریم گاهی سخنرانی کنیم. .... حراج هزار مدل لباس تا70% همین حالا در سیل سه‌شنبه
مدیسه.

فیلم: نرمالو کپی به شرط دنبال / ویدیو کلیپ | مجله ایرانی

5 روز پیش ... دیجی‌کالا رو نصب کن، با 70% تخفیف کفش بخر ... فال روز سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷
امسال موفقیت های زیادی در زمینه های مختلف خواهید داشت. چند کلمه ...

تحقیق تفاوت کار گروهی |3250| کلید

31 مه 2018 ... تحقیق تفاوت کار گروهی (3250):گروهی تحقیق در مورد تفاوت کار گروهی ... تعداد
اسلاید: 70 اسلاید قسمتی از متن. ppt: به نام خدا کار گروهی پاورپوینت در .... باید
شیوه مدیریتی متفاوتی با سایر محیط های کاری مثل مراکز تولیدی…

فیلم: دانلود کورس iOS 10 - عکس های خود را سازماندهی کنید... / ویدیو ...

5 روز پیش ... دیجی‌کالا رو نصب کن، با 70% تخفیف کفش بخر ... فال روز سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷
امسال موفقیت های زیادی در زمینه های مختلف خواهید داشت. چند کلمه ...

فیلم: دانلود کورس Data Visualization - توطئه های جعبه برای ابعاد ...

5 روز پیش ... دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-data-visualization-
tips-and-tricks/ -

١ ﻧﺮم اﻓﺰار Powerpoint اراﺋﻪ داده، ﻧﺮم ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗ 2

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ، ﻧﻮار ﻋﻨﻮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮار ﻧـﺎم ﻓﺎﯾـﻞ ﺟـﺎري و ... Group. )
ﺑﺮاي ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رﯾﺒﻮن ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه .... ﻼﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر. از ﺳﺮﺑﺮگ. Home. روي ﻓﻠﺶ. New Slide. ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ...... 70. 100.
ﭼﺎپ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ. ﺑﺮاي ﭼﺎپ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ از ﻣﻨﻮي. File. ﮔﺰﯾﻨﻪ. Print. را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ . ﭘﻨﺠﺮه. Print.

Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مخاطبین گوناگون به پیام های مختلف واکنش متفاوت نشان می‌دهند. ... توانايي و مهارت
صحبت کردن و تسهيل کار گروهی; توانايي و مهارت نت برداری و نوشتن مقالات; تجربه
کار ..... 70. انواع فنون ترغيب سازي. گروه هاي دست اندرکار. ذي نفعان. شرکا. مخالفين.

روش تحقيق

فرايند تحقيق از ديدگاهاي متفاوت شامل موارد متنوعي است. ... مطالعة كارهاي تحقيقي
ديگران و ارتباط دادن آنها با علايق و انگيزه هاي ديگر خود. 3. .... I. Ebrahimzadeh. 70.
موضوع تحقيق با كدام رشته از دانش و معارف بشري ارتباط دارد؟ ..... گزارشات (
گزارشهايي كه مؤسسات و سازمانهاي مختلف منتشر مي كنند); رسانه هاي گروهي (روزنامه ها و
مجلات، ...

استراتژي‌هاي مختلف توسعه اقتصادي : 1-استراتژي پولي 2

کار گروهی: گروه 4 ... 4- استراتژي‌هاي مختلف توسعه اقتصادي : ... نخستين مقاله جامعه
شناسي با عنوان جهاني شدن در سال 1985 توسط رونالد رابرتسون نوشته شده است. ...
المللي به سوي اقتصاد بازار طي دهه 70 و 80 و كاهش نقش دولت در اقتصاد، توسعه
صادرات.

آموزش :: دوره آموزش تصویری powerpoint 2013 : آموزش transition tab و ...

آموزش transition tab و متحرک سازی اسلایدها در پاورپوینت -- با سلام به همه ی دوستان
itpro ای! ... دوره آموزشی بین المللی MCSA ویندوز سرور 2016 کد آزمون 70-740.

آموزش :: دوره آموزش تصویری powerpoint 2013 : آموزش transition tab و ...

آموزش transition tab و متحرک سازی اسلایدها در پاورپوینت -- با سلام به همه ی دوستان
itpro ای! ... دوره آموزشی بین المللی MCSA ویندوز سرور 2016 کد آزمون 70-740.

مبانی فلسفی تئوری سازمان

امتحان راههاي مختلف انجام کار و درس گرفتن از اشتباهات؛ ..... 70. مانستربرگ بر خلاف
تيلور، کار گروهي و وجود روابط اجتماعي در محيط کار را مفيد و در افزايش توليد و ...

فیلم: دانلود کورس Data Visualization - توطئه های جعبه برای ابعاد ...

5 روز پیش ... دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-data-visualization-
tips-and-tricks/ -

فیلم: MACAN Band - Top 3 Songs - March Edition ( 3 آهنگ برتر ماه ...

4 days ago

PaperWrting-Yazdan

70% of what we say ... 3- یادگیرندگان متفاوت, معلم تفاوت‌های بین یادگیرندگان را
در رویکردهایشان نسبت به یادگیری می‌شناسد و فرصت‌های آموزشی .... اگر از
پاورپوينت استفاده مي نمائيد پس از مدتي اسلايد‌هاي آن را به روز نمائيد حتي يک
اسلايد. ... مواظب باشيد کارهاي گروهي دانشجويان تبديل به کار انفرادي بنام کار
گروهي نشود! ادامه.2.

فایل پاورپوینت کارگاه آموزش رفرنس دهی به سبک APA style

ارجاع به آثاری که مقاله ها یا فصل های آن را نویسندگان مختلف نوشته اند و یک یا چند
نفر آن را ویرایش کرده اند ... صلاحیت های اصلی از قبیل کار گروهی، استقلال، میل به
قبول مسئولیت، کمک نمی کنند. ..... (ترجمه ماهر، 1385، به نقل از زارعی زوارکی،
سیلمانی ازندریانی و درتاج، 1386، ص 70). .... تولید فیلم های آموزشی ]جزوه درسی چاپ
نشده[.

پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه)

پاورپوینت هوش مصنوعی

پاورپوینت مدیریت محدوده پروژه

پاورپوینت اپیدمیولوژی فتق

طرح درس روزانه هدیه های آسمان پایه ششم درس دوران غیبت

سورس ماشین حساب مهندسی سی شارپ

تحقیق درباره بررسی پلیمرهای مقاوم حرارتی

تکسچر کاشی و سرامیک

تحقیق درباره بررسی پلیمرهای مقاوم حرارتی

جوابیه تست های درس زبان تخصصی کارآفرینی 3/94