دانلود فایل


دانلود گزارش کاراموزی حسابداری شرکت پیمانکاری - دانلود فایلدانلود فایل گزارش کاراموزی رشته حسابداری در شرکت پیمانکاری

دانلود فایل دانلود گزارش کاراموزی حسابداری شرکت پیمانکاری گزارش کاراموزی حسابداری بصورت ورد و در 45 صفحه آماده پیرینت و استفاده دانشجویانی که دوره کاراموزی خود را در شرکت ها و یا پروژه های پیمانکاری گذرانده اند
مقدمه 5
فصل اول- عمليات پيمانكاري
فصل دوم- حساب هاي شركت پيمانكاري
فصل سوم- روش هاي مختلف شناسایی درآمد در قراردادهای بلند مدت پيمانكاري
فصل چهارم- روش های محاسبه مالیات و بیمه در شرکت های پیمانکاری
فصل پنجم- گزارشگری مالی در موسسات پیمانکاری
تصمیم گیری درباره طبقه بندی اقلام ترازنامه 36
نتیجه گیری 39
پیشنهادات 40
نمودار محتوای عملیات پیمانکاری 41
ضمائم:

مناقصه محدود:
در اين روش دعوت نامه شركت در مناقصه براي شركت هايي ارسال مي شود كه صلاحيت آن ها براي شركت در مناقصه قبلاً تعيين و نام آن ها در ليست واجدين شرايط شركت هاي پيمانكاري ( ليست خاص ) درج شده باشد. پس به دليل تخصصي بودن يا ويژگي خاص كار از تعداد محدودي پيمانكار دعوت به عمل مي آيد.
ج) ترك مناقصه:
در مواردي كه تحت شرايط خاص و بنا به شخصيت مقامات اجرايي انجام مناقصه ممكن و يا به صرفه و صلاح نباشد. پيمانكار از طريق ترك مناقصه مستقيماً انتخاب مي شود.
د) توافق قيمت:
در اين روش در مواردي كه انجام مناقصه ميسر و يا به مصلحت نباشد مي توان طرح را با توافق قيمت به پيمانكار ارجاع داد.
3-2- تسليم قيمت پيشنهادي و ضمانت نامه شركت در مناقصه:
چنـان چه كادر فنـي پيمانكار انجام پيمان را با توجه به امكانات پيمانكار عملي تشخيص مي دهد، قيمت كل كار را از روي نقشه ها محاسبه و پيشنهاد مي كند قيمت پيشنهادي پيمانكار براي اجراي طرح همراه با ساير اسناد و مدارك مذبور در آگهي، نظير ضمانت نامه بانكي در دو پاكت جداگانه- پاكت الف حاوي ضمانت نامه بانكي و كليه اسناد و مناقصه و پاكت ب فقط شامل برگ پيشنهاد مبلغ كل- به كارفرما (مناقصه گزار) تسليم مي شود.
4-2- انتخاب پيمانكار:
كميسيـون مناقصـه براي تعييـن برنده مناقصه، پيشنهادهاي واصلـه را با رعايت آئين نامه معاملات دولتـي افتتاح و قرائت مي كند. كميسيون مزبور ابتدا پاكت الف را باز مي كند و در صورتي كه پيمانكار تمامي شرايط مزبور در مناقصه را رعايت و كليه مدارك را ارسال كرده باشد، مبادرت به افتتاح پاكت ب مي كند. مناقصه گزار پس از ارزيابي پيشنهادها و تهيه جدول مقايسه، از بين پيشنهادهايي كه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از قيمت اعتدال خارج نباشد. مناسب ترين پيشنهاد از نظر مالي و ساير شرايط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفي مي كند. ضمانت نامه شركت در مناقصه در صورتي كه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع كارفرما ضبط خواهد و از نفر دوم براي عقد قرارداد دعوت مي شود.
دفتر پيمانكار
دفتر كارفرما
پيمان در دست اجرا ××
هزينه شركت در مناقصه ××
انتقال هزينه شركت در مناقصه به حساب پيمان در جريان ساخت
دارايي در جريان ××
هزينه مطالعاتي طرح ××
انتقال هزينه مطالعاتي طرح به حساب دارايي در جريان تكميل

مرحله 3- انعقاد قرارداد با پيمانكار:
پس از اين كـه برنده مناقصـه تعيين شـد قراردادي بين پيمانكار و كارفرما منعقـد و ضمانت نامـه هاي شركت در مناقصه آزاد مي شود. اهم مواردي كه در قرارداد پيش بيني مي شود، شامل موارد زير است:
1-3- نام طرفين قرارداد ( كارفرما- پيمانكار ).
2-3- موضوع پيمان:
اجراي عمليات كارهاي اصلي، كارهاي فرعي و كارهاي جديد احتمالي است. كارهاي فرعي عملياتي را شامل مي شود كه به منظور اجرا و نگهداري عمليات موضوع پيمان ضروري است، اما جزء كارهاي اصلي پيمان محسوب نمي شود به طور كلي منظور از موضوع قرارداد مال يا عملي است كه هر يك از طرفین تسليم يا انجام آن را به عهده مي گيرند.
3-3- مبلغ پيمان:
مبلغـي كه پيمان براساس آن منعقد مي شود و با توجه به شرايط عمومي پيمان مبلغي به آن اضافه يا كسر مي گردد. دستگاه هاي اجرایي موظفند در ارجاع كارهاي اضافي به پيمانكار يا تغيير در مقادير كار مفاد بخش نامه به شرايط عمومي پيمان را رعايت كنند.

4-3- مدت پیمان:
مدتي است كه پيمانكار تعهد مي كند در طي آن كارگاه را تجهيزات و عمليات مورد پيمان را اجرا كند.
5-3- تأييدات و تعهدات پيمانكار:
به طور خلاصه پيمانكار تأييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد، مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نمايد.
6-3- تعهدات و اختيارات كارفرما:
كارفرما متهعد است كليه زمين هایي را كه براي تأسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است در تاريخ هـايي كه در برنامـه تفصيلي اجرایی منظم به پيمان پيش بيني شده است طبق صورت جلسـه به پيمانکار تحـويل دهـد. هم چنين كارفرما در مدت اجراي پيمان مي تواند توسط دستگاه نظارت، مهندس مقيم و يا مأمورين ديگري عمليات پيمانكار را بازرسي كند.
7-3- ضمانت نامه انجام تعهدات:
در موقع امضاء قرارداد پيمانكار بايد ضمانت نامه اي ( در حال حاضر 50% مبلغ اوليه پيمان ) از بانك مورد قبول كارفرما طبق نمونه اي كه معمولاً ضميمه اسناد مناقصه است اخذ و تسليم كارفرما كند. ضمانت نامه مذكور بايد تاريخ تصويب صورت مجلس تحويل موقت موضوع پيمان معتبر توبه دستور كارفرما قابل تمديد باشد.
دفتر پيمانكار
دفتر كارفرما
پيمان در دست اجرا ××
سپرده نقدي ضمانت نامه پیش پرداخت ××
بانك ××
ثبت كارمزد و سپرده نقدي ضمانت نامه پیش پرداخت
ثبتي ندارد


حساب انتظامي- ضمانت نامه پیش پرداخت ××
طرف حساب انتظامي- ضمانت نامه پیش پرداخت ××
ثبت صدور ضمانت نامه پیش پرداخت معادل 20% مبلغ اولیه پیمان

حساب انتظامي- ضمنت نامه پیش پرداخت ××
طرف حساب انتظامي- ضمانت نامه پیش پرداخت ×× ثبت ضمانت پیش پرداخت شركت
حساب انتظامي- وثيقه ضمانت نامه پیش پرداخت ××
طرف حساب انتظامي- وثيقه ضمانت نامه پیش پرداخت ××
ثبت ضمانت نامه پیش پرداخت

8-3- پيش پرداخت و ترتيب واريز آن:


گزلرش کارآموزی


رایگان


حسابداری


پیمانکاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کارآموزی در مهد کودک - فایلوکس44 - رزبلاگ

8 ساعت قبل ... دانلود کارآموزی در مهد کودک کارآموزی مهد کودک,گزارش کارآموزی مهد کودک,کارورزی مهد ...
کارآموزی بازيافت سرباره حاصل از كوره بلند شرکت تارابگین

گزارش کارآموزی حسابداری :: سایت مرجع دانلود گزارش کارآموزی

15 دسامبر 2013 ... ۶ مطلب با موضوع «گزارش کارآموزی حسابداری» ثبت شده است - دانلود انواع گزارش
کارآموزی ... دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت پیمانکاری ...

دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت بازرگانی - تيك ...

19 آوريل 2017 ... عنوان گزارش کارآموزی : کارآموزی حسابداری در یک شرکت بازرگانی. قالب بندی :
Word. قیمت : رایگان. شرح مختصر : گزا رش حاضر، حاصل ۲۴۰ ساعت ...

دانلود گزارش کاراموزی حسابداری در شرکت پیمانکاری اصفهان

گزارش کارآموزی در رشته حسابداری بصورت جامع و کامل در شرکت های پیمانکاری
تشریح شده است در این گزارش از انعقاد قرارداد با کارفرما تا تحویل کار.

fanosekhip

پاورپوینت معماری و بیوگرافی مهندس نادر خلیلی · گزارش کارآموزی مهندسی شیمی ...
گزارش كارآموزی حسابداری تولید لوله های پی وی سی سخت (PVC-U) در شركت آسمان ...
دانلود طرح جابر با موضوع درون آشیانه · پاورپوینت حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه
...

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت ایران بتون ساز - قطره

3 روز پیش ... دانلود گزارش کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت ایران بتون ساز دسته: حسابداری
بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فای.

گزارش کارآموزی در مهد كودك و پيش دبستاني - فایلوکس44 - رزبلاگ

8 ساعت قبل ... دانلود گزارش کارآموزی در مهد كودك و پيش دبستاني، در قالب فایل word و در حجم 6 ...
کارآموزی بازيافت سرباره حاصل از كوره بلند شرکت تارابگین

دانلود گزارش كارآموزي حسابداري در شركت حسابرسي - فارس فایل

دانلود گزارش کارورزی حسابداري در شركت حسابرسي ايده‌آل تراز - سیستم حسابداري
موسسات پیمانكاري باید طوري طراحي شود كه سود و زیان هر پیمان به دقت مشخص باشد.

گزارش کارآموزی حسابداری | دانلود رایگان گزارش کارآموزی word

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری به فرمت WORD. شما دانشجویان ... گزارش
کارآموزی در شرکت خصوصی پیمانکاری(شرکت پترو پارس قدرت) رشته حسابداری.

جامعه حسابداران رسمی ایران

فهرست مؤسسات حسابرسی · فهرست کلیه‌ی حسابداران رسمی · احکام انضباطی در جریان
اجرا · رتبه‌ی کنترل کیفیت موسسات حسابرسی · گزارش درآمد موسسات حسابرسی ...

جامعه حسابداران رسمی ایران

فهرست مؤسسات حسابرسی · فهرست کلیه‌ی حسابداران رسمی · احکام انضباطی در جریان
اجرا · رتبه‌ی کنترل کیفیت موسسات حسابرسی · گزارش درآمد موسسات حسابرسی ...

کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی

طبق این مقاله حسابداری پیمانکاری در مؤسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به شاختن
دارایی اشتغال ... گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه.

دانلود گزارش کاراموزی حسابداری در شرکت پیمانکاری اصفهان

گزارش کارآموزی در رشته حسابداری بصورت جامع و کامل در شرکت های پیمانکاری
تشریح شده است در این گزارش از انعقاد قرارداد با کارفرما تا تحویل کار.

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پیمانکاری - پروژه دات کام

6 ژانويه 2012 ... کلمات کلیدی : تعریف شرکت پیمانکاری، حقوق و دستمزد، حسابداری انبار، دانلود
پروژه حقوق و دستمزد، دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری، ...

دانلود کارآموزی در مهد کودک - فایلوکس44 - رزبلاگ

8 ساعت قبل ... دانلود کارآموزی در مهد کودک کارآموزی مهد کودک,گزارش کارآموزی مهد کودک,کارورزی مهد ...
کارآموزی بازيافت سرباره حاصل از كوره بلند شرکت تارابگین

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی حسابداری - آنی پیپر

کارآموزی رشته حسابداری | دانلود نمونه گزارش کارآموزی حسابداری و پروژه کارورزی
حسابداری و دانلود گزارش ... گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تولیدی قند شیروان.

فایل دامپ LG Xpower K220ds

پاورپوینت بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب - 30 اسلاید

پاورپوینت درس چهارم عـربـی،زبان قرآن (1) پایه دهم انسانی

پاورپوینت تحلیل خانه محتشم شیراز

دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

پاورپوینت درس 6 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّادِسُ: اَلْمَعالِمُ الْخَلّبَةُ

دانلود فایل فلش +دانلودر+آموزش نایاب فلش Samsung S5611 با لینک مستقیم

پاورپوینت نحوه انتقال خبر بد به بیمار

دانلود پروژه آمار تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن

تحقیق درباره لایحه بودجه سال 1377کل کشور