دانلود رایگان


نسل نخست رمانتيكهاي آلمان - دانلود رایگاندانلود رایگان آثار كانت رامعمولا سرچشمه زيباشناسي در آلمان مي دانند ، با وجود اين مي توان گفت كه رمانتيكهاي آلمان هرگز موضع اصلي كانت رانپذيرفتند ، زيرا م

دانلود رایگان نسل نخست رمانتيكهاي آلمان شلينگ
آثار كانت رامعمولا سرچشمه زيباشناسي در آلمان مي دانند ، با وجود اين مي توان گفت كه رمانتيكهاي آلمان هرگز موضع اصلي كانت رانپذيرفتند ، زيرا مشرب محتاط وذوق محافظ كار اوباب طبع آنها نبود . وقتي كه فريد ريش ويلهم يوزف شلينگ ( 1775-1854) در 1796 طرح فلسفه جديد خويش را تهيه مي كرد تمايزي را كه كانت ميان معرفت شناسي epistemology واخلاق وزيبا شناسي قائل شده بودكاملا ناديده گرفت ، واين داعيه سترگ رامطرح كرد كه مثال idea زيبايي ، به معناي والاي افاطوني آن ، وحدت بخش همه مثالهاي ديگر است (18) كانت امر خوب ، امر حقيقي ، وامر زيبا را به دقت از همه متمايز مي كند ، و شلينگ زيبايي را بر تارك والاترين ارزشها مي نشاند ولي زيبايي نزد او درواقع همان حقيقت وخوبي در لباس مبدل است . (19)
بطور كلي شلينگ مشرب نو افلاطوني رااحياء مي كند ، هنر درنظر او عبارت از به چشم دل ديدن [1] يا كشف وشهود عقلي[2] است اين تعبير برگرفته ازجورد انوبرونو [3] است .(20) فيلسوف وشاعر ، هردو، تاكنه كائنات نفوذ مي كنند وبه امر مطلق مي پردازند بدين ترتيب ، هنرموانع موجود ميان دنياي عيني ومثالي رافرومي ريزد نظر شلينگ درباره نسبت دقيق فلسفه با هنر متغير است گاهي فلسفه وهنروحقيقت وزيبايي راكاملا يكسان مي انگارد : گاهي نسبت ميان آنها را مانند نسبت ميان سنخ ازلي [4] وتصوير[5] مي داند . (21)
شلينگ به سخنرانيهاي خود با ابراز اين اميدخاتمه بخشيده كه ميان هنرها وحدتي به وجود آيد ودرام يوناني ، كه اپراي عصر جديد صرفا تقليد ي خام از آن است ، مجدداً احيا گردد (22) كولريج مدت زماني پيرو شلينگ بود وخود را شارح آراي او مي شمرد .
نوواليس
نوواليس (فرد ريش فن هارد نبرگ ( 1772-1801) درنظريه شعر خود آشكارا به شلينگ متكي است ودر نقدعملي نيز تقريبا هرگز از حد ابراز عقايدي كه به صورت كلمات قصار بيان شده فراتر نمي رود (23) حداكثر نقدي كه نوواليس مجاز مي داند نقد مولد . [6]
يعني توانايي توليد همان اثري است كه موردنقد قرار گرفته است ولي بدين ترتيب ،متقد را شاعر كرده ونقد را از ميان برداشته است درواقع هنوز براي نقد نوراميدي باقي است پس نقد تدبيري است براي يافتن مقام اثر هنري ،كشف خوانندگان مناسب براي آن ، تعريف موقعيت آن دردنياي شعر نوواليس معتقد است كه هر كتابي موجب هزاران حس وفعاليت مي شود كه برخي از آنهامعين وتعريف شده اند وبرخي آزادند ، وبررسي آرماني آن حاوي گزيده يا چكيده كاملي از تمامي چيزهايي است كه مي توان درباره آن نوشت يا گفت: (24)

واكنر ودروتيك
ويلهلم هالينريش واكنرودر ( 1773-1798) ودوستش لودويگ تيك ( 1773-1853) را معمولا به نوواليس منتسب مي دانند ، لكن درواقع نظرهاي زيبا شناختي وزمينه فكري آنها بسيار متفاوت اند ، نوواليس از لحاظ فكري ، از همستر هويس وشيلر و شلينگ نسب مي برد ، و واكنرو در ازهمان وهردر تيك بهگزين [7]است وتقريبا سال به سال نظريات زيبا شناختي معاصران خويش را ،ازواكنرودرگرفته تادلبستگي طولاني به نظرهاي دوستش زولگر، منعكس ميكند(25) پيداست كه واكنرودر هنر راعمدتا درخدمت دين ، درمقام دين ، درحكم وحي مي داند هرهنرمند خوبي مبهم است ، در انتظار نشسته وبراي مدد بلا واسطه الهي دعا مي كنند.(26) واكنرودر پيش از آنكه بتواند ديدگاه جديد خويش را با تفصيل بيشتري مطرح كند درگذشت. امروزه فقط نظرش درباره وحدت دين وهنر ،اعتماد ساده لوحانه اش به الهام واحساس راستين ، نظرش درباره جدايي هنراز زندگي ،ونيز انزواي هنرمند در محيطي ناسازگار به ياد مانده است .
لودويك تيك را معمولا شخص اول مكتب رمانتيسم آلمان به شمار مي آورند . ولي در مقام منتقد با برادران شلگل هم ارز نيست . ذهن او انسجام ونظم لازم را براي تكوين نظريه ادبي نداشت . ذوق ادبي دقيقي داشت ، ولي بندرت توانست آن را در بحثهاي عمده به كار گيردتا منتقد عملي خود به حساب آيد تبعات ادبي او در آن زمان ومكان ارزشمند بودند ولي امروزه بكلي قديمي ومنسوخ شده اند.(27) تيك منتقد بهگزيني است كه آثارش بازتابي ازتاثيرات زمان ودوستان اوست . اوچندين مرحله نسبتا مشخص را پشت سرگذ اشت دوره اي مقدماتي كه مطالعات اودر آثار هردروزيباشناسان انگليس منعكس مي كند ، دوره اي (عمدتا از 1797 تا 1799 طی آن دین هنر، دوستش واکنر و در را اقتباس می کند ؛ پس از آن دوره ای (عمدتاً از 1800-1803) که حاکی از تاثیر برادران مشکل است.
وسرانجام پس از وقفه اي ،دوره جديدي (پس ازحدود 1801) كه مريد دوستش زولگر مي شود . تمام نظرهاي اصلي آن دوران را ،لكن به صورتي نامطمئن وبي ثبات مي توان درنوشته هاي تيك پي گرفت ، مثلا ميان نبوغ به منزله الهام ناب وتاكيد برادران شلگل برنقش شعور درآفرينش اثر هنري مرتبا ً موضوع خود را تغيير مي دهد تيك در ترويج واژه رومانتيك سهم بسزايي داشت ، اما كاربرد اين اصطلاح توسط خود اوفاقد دقت وبيشتر به مفهوم قديم هر چيز شگفت آور يا قرون وسطايي است. در اواخر حيات خويش بر آن بود كه همه اشعار ، از دوران باستان به بعد رومانتيكي وامر رومانتيكي رانمي توان از شاعرانه متمايز ساخت ولي مقدار اندكي از اين نظرها متكي برشرح واستدلال است ، و صرفا اظهار شده ، زيرا نقد مطلوب تيك آن است كه احساس بلا واسطه اي ا زشخصيت او به دست دهد . (28) تيك نه مانند فردريش شلگل عالم مابعد طبيعت است ، نه مانند نوواليس عارف است ، ونه مانند اگوست ويلهلم شلگل نظريه پرداز است ولي سهم اودر وصف ونقد هنر رومانتيكي حائزاهميت بسياراست .

يوهان پاول ريشتر ( ژان پل )
يوهان پاول ريشتر ( ژان پل 1763-1825) مؤلف درآمدي برزيبا شناسي ( 1804)[8] است دراين تاريخ نقد بايد به اين اثر توجه كرد ، زيرا درباره زيبا شناسي نيست بلكه نظريه ادبيات يا ،بهتر بگوييم ،مجموعه اي درباره جنبه هاي نظريه ادبي ، يعني شعر به طوركلي ،تخيل ، نبوغ ، شعر يوناني ورمانتيكي ،امر كميكي ،فكاهه [9] وذكاء [10] آدمهاي داستاني وطرح داستان ،رمان وسبك است اگرچه اين كتاب را به سبكي مصنوع وبغايت استعاري نوشته ، و آكنده ا زقياسها وتلميحهاي غامض و تظاهرات فضل فرو شانه پايان ناپذير است ، حاوي نظريه ادبي معقولي است ودرباره موضوعهايي نظير شگردهاي داستاني وشخصيت برداري وانگيزش ونظريه امر كميكي وفكاهه وذكاء مطالبي تازه ابراز داشته است (29) . ولي ژان پل ، درعين اينكه درميان جناحهاي ادبي زمان تا حدود زيادي استقلال ونيزپيوند هايش را با
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uision -12
intellectual intuition -13
- Giordano Brano( 1548-1600 -14) فيلسوف ايتاليايي اصحاب كليسا لورا به اتمام بدعتگذاري درآتش سوختند .
Archetype -15
Image -16
productiue criticism -17
Electic -18
Vorschle der Aesthefik ( Introduc tiom to Aesthetisr -19
Humor -20
Wit -21جلد اول اين كتاب ، ص 447-448
اين مقاله به صورت ورد (docx ) مي باشد و تعداد صفحات آن 104 صفحه آماده پرينت مي باشد

چيزي که اين مقالات را متمايز کرده است آماده پرينت بودن مقالات مي باشد تا خريدار از خريد خود راضي باشد

مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید .


نسل نخست رمانتيكهاي آلمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روزنامه كيهان88/4/17: رمانتيك آلمان سيري در ادبيات آلمان(2) - Magiran

8 جولای 2009 ... آگوست گيوم شلگل (1845-1767) شاعر و نويسنده آلماني كه نخست هوادار ... و قناعت و
خونسردي برخورد كرد، اين دوران بزرگ، نسل رمانتيك جوان را در دام ...

تحقیق درباره نسل نخست رمانتيكهاي آلمان شلينگ – محتوی مقاله ای

نسل نخست رمانتیکهای آلمان شلینگ,شلینگ,رمانتیک,دانلودنسل نخست رمانتیکهای
آلمان شلینگ,تحقیق نسل نخست رمانتیکهای آلمان شلینگ مربوط به دسته بندی علوم ...

نسل نخست رمانتیکهای آلمان | 242905 - note

رمانتیک, نسل, آلمان, نخست. پرداخت و دانلود. شلینگ آثار کانت رامعمولا سرچشمه
زیباشناسی در آلمان می دانند، با وجود این می توان گفت که رمانتیکهای آلمان هرگز
موضع ...

ارتعاشات سوئیچ جفری را - ماشین آلات خردایش کوارتز، نوع آسیاب سنگ

... یک سیستم ،ابداع و پیاده سازی شده اند در این مقاله مراحل عملی اندازه گیری ..
فردریش شلگل نسل نخست رمانتيكهاي آلمان شلينگ رمانتیک در انگلستان از جفري
تا.

دانلود رمانتیک های آلمان|جِی اِی

نسل نخست رمانتيكهاي آلمان شلينگ آثار كانت رامعمولا سرچشمه زيباشناسي در آلمان مي
دانند ، با وجود اين مي توان گفت كه رمانتيكهاي آلمان هرگز موضع اصلي كانت ...

آموزش نقشه کشی گازرسانی ساختمان – استار مقاله - Bield.ir

آلمان,آلمان(رمانتيكهاي,تحقیق,دانلود,رمانتيكهاي,نخست,نسل بازدید کننده محترم
محتوای فایل دانلود تحقیق نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان) برای شما در
...

دانلود تحقیق نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان)

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان) که
شامل 104 صفحه میباشد: نوع فایل : Word.

تحقیق درباره نسل نخست رمانتيكهاي آلمان شلينگ – سنتر رام

نسل نخست رمانتیکهای آلمان شلینگ,شلینگ,رمانتیک,دانلودنسل نخست رمانتیکهای
آلمان شلینگ,تحقیق نسل نخست رمانتیکهای آلمان شلینگ مربوط به دسته بندی علوم ...

دریافت مقاله

ج هان به اسکنه شد که از میان دانان و نسل اوروتشيل ... شلینگ تنها باورهای مشترک نسل
جوان آلمان را بیان .... می چرخد، اما تغزل رمانتیکهای آلمان که ترجمه ناپذیر است.

استراتژي براي مديريت كيفيت جامع – استار مقاله

آلمان,آلمان(رمانتيكهاي,تحقیق,دانلود,رمانتيكهاي,نخست,نسل بازدید کننده محترم
محتوای فایل دانلود تحقیق نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان) برای شما در
...

دانلود تحقیق نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان)

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان) که
شامل 104 صفحه میباشد: نوع فایل : Word.

دانلود مقاله نسل نخست رمانتیکهای آلمان شلینگ

دانلود مقاله نسل نخست رمانتیکهای آلمان شلینگ آثار کانت رامعمولا سرچشمه
زیباشناسی در آلمان می دانند ، با وجود این می توان گفت که رمانتیکهای آلمان هرگز
موضع اصلی ...

دانلود رمانتیک های آلمان|دی ایی

نسل نخست رمانتيكهاي آلمان شلينگ آثار كانت رامعمولا سرچشمه زيباشناسي در آلمان مي
دانند ، با وجود اين مي توان گفت كه رمانتيكهاي آلمان هرگز موضع اصلي كانت ...

نسل نخست رمانتیكهای آلمان|ام اِی آر

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل نسل نخست رمانتیكهای آلمان.

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي ...

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان).
رمانتیکهای آلمان,طرح فلسفه,زیباشناسی,اخلاق,هنر,کشف وشهود مربوط به دسته بندی
علوم ...

آموزش نقشه کشی گازرسانی ساختمان – استار مقاله - Bield.ir

آلمان,آلمان(رمانتيكهاي,تحقیق,دانلود,رمانتيكهاي,نخست,نسل بازدید کننده محترم
محتوای فایل دانلود تحقیق نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان) برای شما در
...

نسل نخست رمانتیكهای آلمان|ام اِی آر

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل نسل نخست رمانتیكهای آلمان.

دانلود مقاله کامل درباره نسل نخست رمانتيكهاي آلمان - گانت

30 مه 2018 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :104 بخشی از متن مقاله نسل نخست رمانتيكهاي آلمان ...

دانلود تحقیق نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان)

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان) که
شامل 104 صفحه میباشد: نوع فایل : Word.

دانلود رمانتیک های آلمان|اِی اِن

نسل نخست رمانتيكهاي آلمان شلينگ آثار كانت رامعمولا سرچشمه زيباشناسي در آلمان مي
دانند ، با وجود اين مي توان گفت كه رمانتيكهاي آلمان هرگز موضع اصلي كانت ...

دانلود مقاله کامل درباره نسل نخست رمانتيكهاي آلمان – لاین پروژه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :104 بخشی از متن مقاله نسل نخست رمانتيكهاي آلمان شلينگ آثار ...

دانلود تحقیق نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان) – فرستنده زرد

آلمان,آلمان(رمانتيكهاي,تحقیق,دانلود,رمانتيكهاي,نخست,نسل بازدید کننده محترم
محتوای فایل دانلود تحقیق نسل نخست رمانتيكهاي آلمان(رمانتيكهاي آلمان) برای شما در
...

دانلود مقاله کامل درباره نسل نخست رمانتيكهاي آلمان - گانت

30 مه 2018 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :104 بخشی از متن مقاله نسل نخست رمانتيكهاي آلمان ...

تحقیق درمورد رمانتیک های آلمان|اُ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 161. نسل نخست رمانتيكهاي آلمان. شلينگ. آثار كانت رامعمولا سرچشمه ...

پاورپوینت انتخاب روش بیهوشی

پاورپوینت تحلیل خانه محتشم شیراز

دانشنامه و واژه نامه کارآفرینی، کسب و کار و استارتاپی با بیش از ۴۸۰ واژه و اصطلاح

دانلود پاورپوینت وقتی بوعلی کودک بود درس شانزدهم فارسی پایه پنجم دبستان

دانشنامه و واژه نامه کارآفرینی، کسب و کار و استارتاپی با بیش از ۴۸۰ واژه و اصطلاح

تمام شعر های خلیل جبران

دانلود نت و تبلچر گیتار آهنگ اسیر عشق شهرام شکوهی

مرکز خرید 3 بعدی اسکچاپی ...... مجموعه تجاری اداری مسکونی ...... B3 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.

نمونه سوال تایپی در وورد درس ریاضی هفتم نوبت اول ( از ص1 تا ص 68)

لیست مشاغل کشور به صورت PDF