دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی دانلود پاورپوينت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی
23اسلاید
چکيده محتواي فايل:
استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2
نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی

هدف
1- این استاندارد مقایسه بودجه و عملکرد ناشی از اجرای بودجه را در صورتهای مالی واحدهای گزارشگر
الزامی می کند. همچنین طبق این استاندارد ، واحدهای گزارشگر ملزم به افشای دلایل تفاوتهای با اهمیت بین بودجه وعملکرد می باشند. با رعایت الزامات این استاندارد ، بخشی از وظیفه پاسخگویی واحدهای بخش عمومی ایفا می گردد وشفافیت صورتهای مالی آنها از طریق ارائه موارد زیر بهبود می یابد:
الف - رعایت بودجه های مصوب
ب- میزان دستیابی به اهداف بودجه
دامنه کاربرد
2- این استاندارد در خصوص تمام واحدهای بخش عمومی ، که صورتهای مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه می کنند ، کاربرد دارد.
تعاریف
3- اصلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:
اعتبار: عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
بودجه: برنامه مالی واحد گزارشگر است که برای یک سال مالی، تهیه شده و حاوی پیش بینی درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها و مخارج برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود
بودجه اولیه: اولین بودجه مصوب برای سال مالی است.
بودجه نهایی: آخرین بودجه مصوب بعد از اعمال تمام تغییرات نسبت به بودجه اولیه است
تخصیص اعتبار: مجوز استفاده شده از تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب است.
عملکرد: عبارت است از نتایج حاصل از اجرای بودجه.
مبنای بودجه ای: عبارت است از مبنای حسابداری، طبقه بندی ودوره زمانی که بودجه بر اساس آن تهیه می شود.
مبنای حسابداری: عبارت است از مبنای تعهدی، نقدی یا مبنای دیگری که صورتهای مالی بر اساس آن تهیه می شود.
مبنای قابل مقایسه: عبارت است از تعدیل مبالغ عملکرد طبق مبنای حسابداری، طبقه بندی، شخصیت واحد گزارشگری و دوره مالی مشابه با بودجه.
بودجه اولیه و بودجه نهایی
4- برآورد تمام منابع و مخارج در بودجه اولیه امکان پذیر نیست. در برخی موارد، لازم است بودجه اولیه از طریق متمم بودجه تعدیل شود. علاوه بر این، ممکن است در مواردی بر اساس مجوز قانونی، در داخل طبقه بندیهای بودجه ای تغییراتی داده شود ولی این تغییرات در جمع بودجه، تغییری ایجاد نکند. این گونه موارد که اصلاحیه بودجه نام دارد نیز سبب تعدیل بودجه اولیه می شوند. بودجه نهایی شامل همه اصلاحات و متمم ها می باشد.مقایسه بودجه و عملکرد
5- این استاندارد واحد گزارشگر را ملزم می کند تا مقایسه بودجه و عملکرد را ارائه کند. مقایسه بودجه و عملکرد باید اطلاعات لازم شامل موارد زیر را برای اعمال نظارت قانونی فراهم سازد:
الف – مقایسه بودجه اولیه و نهایی
ب- مقایسه بودجه نهایی و عملکرد بر اساس یک مبنای قابل مقایسه
پ- افشای دلایل تفاوتهای با اهمیت بین بودجه نهایی با بودجه اولیه و عملکرد در یادداشتهای توضیحی
.
6- ارائه بودجه اولیه و نهایی و عملکرد در صورتهای مالی بر اساس مبنای قابل مقایسه، تکمیل کننده چرخه پاسخگویی واحد گزارشگر خواهد بود. این کار از طریق کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی در تعیین اینکه آیا منابع طبق بودجه، تحصیل و مصرف شده است یا خیر، صورت می گیرد. افشای تفاوت بین بودجه نهایی با عملکرد و بودجه نهایی با بودجه اولیه که اغلب در حسابداری به آن انحراف گفته می شود، می تواند به کامل بودن صورتهای مالی کمک کند.
7- بند 14 این استاندارد، ارائه توضیح در مورد دلایل تفاوت بین بودجه نهایی و اولیه را الزامی می کند. این موارد افشا همراه با افشاهای مقرر در بند 5، زمینه پاسخگویی عمومی واحدهای گزارشگر را در قبال عملکرد آنها فراهم می کند.
8- در صورتی که بودجه صرفا برای بعضی از واحدها یا فعالیتهای واحد گزارشگر ارائه شود، الزامات بند 5 فقط برای واحدها یا فعالیتهای ارائه شده در بودجه بکار گرفته خواهد شد.
ارائه صورت مقایسه بودجه و عملکرد
9- واحد گزارشگر باید مقایسه بودجه و عملکرد را در قالب یک صورت مالی ارائه کند.
10- در مواردی که صورتهای مالی و بودجه بر اساس مبانی متفاوتی تهیه شده باشد، جهت اطمینان از اینکه استفاده کنندگان، تفسیر اشتباهی از صورتهای مالی که بر مبناهای مختلف تهیه شده است، انجام ندهند، در صورتهای مالی باید تصریح شود که مبانی حسابداری و بودجه متفاوت است و اینکه صورت مقایسه بودجه وعملکرد بر اساس مبنای بودجه ای تهیه شده است.

سطح تجمیع
11- اسناد بودجه ممکن است شامل جزئیاتی در مورد واحدها، برنامه ها یا فعالیتهای خاص باشد. این جزئیات اغلب در طبقه بندیهای مختلف بودجه ای برای تصویب توسط قانون گذار ارائه می شود. افشای اطلاعات بودجه و عملکرد مطابق با طبقه بندیها و سر فصلهای بودجه ای این اطمینان را میدهد که مقایسه های انجام شده در سطح مورد نظر قانون گذار صورت گرفته است.
12- در برخی موارد ممکن است نیاز باشد اطلاعات مالی تفصیلی ارائه شده در بودجه، برای ارائه در صورتهای مالی تجمیع شود. این تجمیع در راستای جلوگیری از ارائه اطلاعات اضافی انجام می شود . تعیین سطح تجمیع نیازمند قضاوت حرفه ای است. این قضاوت باید در راستای اهداف این استاندارد و ویژگی های کیفی ارائه شده در چارچوب نظری باشد.
13- اطلاعات مکمل بودجه ای ، مانند اطلاعاتی در خصوص دستیابی به اهداف ، ممکن است در مستنداتی غیر از صورتهای مالی ارائه شود.
افشای تغییرات در بودجه اولیه
14- واحد گزارشگر باید توضیحات کافی در مورد تفاوت بین بودجه اولیه و نهایی رادر یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی ارائه کند.
15- بودجه نهایی شامل همه تغییرات مصوب گرفته جهت اصلاح بودجه اولیه است. یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی باید حاوی توضیحاتی پیرامون تفاوت بین بودجه اولیه ونهایی باشد. این توضیحات شامل مواردی همچون جابجایی بین طبقه بندیهای بودجه اولیه و تغییر در کل بودجه در نتیجه عواملی همچون تغییر سیاستهای دولت است.
مبنای قابل مقایسه
16- تمام مقایسه های بین بودجه و عملکرد باید بر مبنای قابل مقایسه با بودجه ارائه شود.
17- مقایسه بودجه و عملکرد بر مبنای حسابداری ( تعهدی، نقدی یا سایر مبانی جامع) ، مبنای طبقه بندی ، شخصیت گزارشگری و دوره مالی مشابه با بودجه ارائه می گردد. انجام این کار، اطمینان می دهد که افشای اطلاعات پیرامون رعایت بودجه در صورتهای مالی بر مبنایی مشابه با بودجه است.
18- در صورتهای مالی تلفیقی، اطلاعات واحدها و فعالیتهای تحت کنترل یک واحد گزارشگر منعکس می شود . ممکن است برای واحدها یا فعالیتهایی که جزئی از صورتهای مالی تلفیقی هستند، بودجه جداگانه ای تصویب و در دسترس عموم قرار گیرد. در چنین مواردی، بودجه های جداگانه باید به گونه ای باهم ترکیب شود که امکان ارائه صورت مقایسه بودجه و عملکرد در سطح واحد گزارشگر امکان پذیر گردد.
19- مبنای حسابداری ممکن است با مبنای بودجه متفاوت باشد. به عنوان مثال، ممکن است مبنای تعهدی برای تهیه صورتهای مالی و مبنای نقدی برای تهیه بودجه بکار گرفته شود. علاوه بر این ، ممکن است شخصیت واحد گزارشگری و طبقه بندی صورتهای مالی متفاوت باشد. در چنین مواردی ، اطلاعات مربوط به عملکرد بر اساس مبنای بودجه ، تهیه ودر صورت مقایسه بودجه و عملکرد ارائه می شود.


دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی


دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل: پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ...

هم اکنون فایل با مشخصه ی پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه
ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات ...

7 فوریه 2019 ... محقق عزیز شما برای دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (
نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی) به وبسایت فروشگاه ...

خرید پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره2 (نحوه ارائه ...

کلمات کلیدی:دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه
اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی,مقایسه بودجه و عملکرد ,افشای تغییرات در بودجه ...

دانلود و دریافت پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 ...

نام محصول دانلودی: پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه
اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی). درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی. پاورپوینت ...

پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه ...

شما با عنوان پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه
اطلاعات بودجه ای در صورت‌های مالی. ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. دسته
بندی : پاورپوینت. نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ). تعداد اسلاید : 16
اسلاید.

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات ...

دانلود ... با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان. به صفحه دانلود فایل ( پاورپوینت
استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی)
) ...

لینک دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ...

در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (
نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی) را دنبال می کنید .

دانلود فایل: پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ...

دانلود فایل با مشخصات و عنوان استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2,ارائه اطلاعات
بودجه ای در صورتهای مالی,مقایسه بودجه و عملکرد,افشای تغییرات در بودجه اولیه ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه اطلاعات ...

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه
اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی)، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل
هدف ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات ...

24 سپتامبر 2018 ... دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای
در صورت های مالی) -. دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد ...

دانلود فایل: پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ...

هم اکنون فایل با مشخصه ی پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه
ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات ...

دوست گرامی ،شما هم اکنون فایل با مشخصات و عنوان دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با
عنوان استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2(نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای ...

پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه ...

افشای تغییرات در بودجه اولیه,افشای مبنای حسابداری,دانلود پاورپوینت استاندارد
حسابداری بخش عمومی شماره 2(نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ),دوره و ...

دانلود پاورپوينت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2نحوه ارائه ...

20 نوامبر 2017 ... خرید ارزان پاورپوينت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2نحوه ارائه اطلاعات بودجه
ای در صورتهای مالی Knowledge about پاورپوينت استاندارد ...

دریافت فایل: پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره2 (نحوه ...

با سلام پژوهشگر گرامی، فایل مورد نظر در مورد دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با
عنوان استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2(نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای
مالی ) ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات ...

ادامه مطلب و دانلود. هم اکنون فایل با مشخصه ی پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش
عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ) آماده دریافت می باشد برای
...

لینک مستقیم پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ...

ادامه مطلب و دانلود. کلمات کلیدی:استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2,ارائه اطلاعات
بودجه ای در صورتهای مالی,مقایسه بودجه و عملکرد,افشای تغییرات در بودجه اولیه ...

پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه ...

شما با عنوان پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه
اطلاعات بودجه ای در صورت‌های مالی. ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. دسته
بندی : پاورپوینت. نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ). تعداد اسلاید : 16
اسلاید.

فایل کامل پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره2 (نحوه ارائه ...

کلمات کلیدی:دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه
اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی,مقایسه بودجه و عملکرد ,افشای تغییرات در بودجه ...

دانلود پاورپوينت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2نحوه ارائه ...

20 نوامبر 2017 ... خرید ارزان پاورپوينت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2نحوه ارائه اطلاعات بودجه
ای در صورتهای مالی Knowledge about پاورپوينت استاندارد ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه ... - stu

13 فوریه 2019 ... دانلود رشته علوم انسانی» حسابداری - 1319. عبارت کلیدی: - شناسه در سایت: 1319 -
استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2, ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای ...
حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی).

دانلود فایل: پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ...

دانلود فایل با مشخصات و عنوان استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2,ارائه اطلاعات
بودجه ای در صورتهای مالی,مقایسه بودجه و عملکرد,افشای تغییرات در بودجه اولیه ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات ...

27 ژانويه 2019 ... دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه
اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی)، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ...

لینک دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ...

در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (
نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی) را دنبال می کنید .

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات ...

لینک دانلود. علوم انسانی» حسابداری. نام فایل: پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش
عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی)! دانلود پاورپوینت با ...

2 شماره بخش عمومی استانذارد حسابذاري اي در صورتهاي مالی نحوه ارائه اطا

11 ژانويه 2010 ... استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۲. نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی
glo. ١. این استاندارد مقایسه بودجه و عملکرد ناشی از اجرای بودجه را ...

پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه ...

پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات بودجه
ای در صورتهای مالی ) در 23 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx. فایل شاپ، ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات ...

24 سپتامبر 2018 ... دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای
در صورت های مالی) -. دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد ...

لینک مستقیم پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ...

ادامه مطلب و دانلود. کلمات کلیدی:استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2,ارائه اطلاعات
بودجه ای در صورتهای مالی,مقایسه بودجه و عملکرد,افشای تغییرات در بودجه اولیه ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه اطلاعات ...

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه
اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی)، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل
هدف ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات ...

7 فوریه 2019 ... محقق عزیز شما برای دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (
نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی) به وبسایت فروشگاه ...

خرید و دانلود کامل پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی ...

5 مارس 2018 ... پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات بودجه
ای در صورتهای مالی ). پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری ...

(نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ) – دانلود فایل - contenting.ir

2 ژانويه 2019 ... برترین پکیج پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه
ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ) – دانلود فایل.

خرید و دانلود کامل پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی ...

5 مارس 2018 ... پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات بودجه
ای در صورتهای مالی ). پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری ...

پاورپوینت آماده: بررسی و آشنایی با معماری اسلامی - باغ شازده ماهان کرمان

کد برنامه های آز معماری کامپیوتر عبدالهی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تاریخ تمدن و حکومت سلسله مائوریا یا موریا در 43 اسلاید

پاورپوینت فیزیولوژی فوتبال

جزوه مقاومت مصالح 1 پروفسور کیخسرو فیروزبخش دانشگاه صنعتی شریف

پروژه با عنوان: بررسی و مقایسه انواع بلبرینگ ها و کاربردهای آن

دانلود پاورپوینت متابوليسم

بک دراپ تولد تم قفس و گل رز - کد 34

در باب ستاره ها , تحول و پایداری ستارگان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک لوله کشی انتقال گاز در خشکی و دریا

مفهوم آمر، عناصر و انواع آن در حقوق کیفري

بک دراپ نوزاد چهارپایه و پارچه های رنگی-کد 1015

فول دامپ هواوی Y6 pro TIT-U02 کاملا تست شده

پاور پوینت چاپ دیجیتال

تحقیق درباره توان رقابت جهانی

دانلود سورس کد FileManager با سی شارپ

پروژه طراحی فروشگاه آنلاین موبایل با ASP.NET

حل مشکل ارور drk گوشیهای سامسونگ A7 (2016) SM-A710F

تحقیق و بررسی در مورد تداخل مجازات11111 doc2

اصول طراحی سکونتگاه پایدار - مبانی نظری سکونتگاه منطبق بر پایداری